UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

9/10/2015

8 paź­dzier­nika 2015 r., godz. 13:00
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W Sali Koncertowej UMFC odby­ła się uro­czy­stość roz­po­czę­cia roku aka­de­mic­kiego 2015/2016. Na inau­gu­ra­cję przy­byli przed­sta­wi­ciele władz pań­stwo­wych m.in.: Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, rek­to­rzy pol­skich uczel­ni, przed­sta­wi­ciele kor­pusu dyplo­ma­tycz­ne­go. Podczas uro­czy­sto­ści tytuł dok­tora hono­ris cau­sa naszej Uczelni otrzy­mał wybit­ny pia­ni­sta MAESTRO KRYSTIAN ZIMERMAN.

Program uro­czy­sto­ści:

W czę­ści arty­stycznej Krzysztof Jabłoński wyko­nał Andante Spianato i Polonez Es-dur op. 22 Fryderyka Chopina.

Z oka­zji roz­po­czę­cia roku aka­de­mic­kiego 2015/2016 Rektor UMFC prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak otrzy­mał listy gra­tu­la­cyj­ne m.in.:

Fotoreportaż
Relacja fil­mo­wa, część 1
Relacja fil­mo­wa, część 2
Krystian Zimerman dok­tor hono­ris cau­sa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina — publi­ka­cja, Warszawa 2015


ostatnia modyfikacja: 12/09/2017