Seminarium Obraz dla dźwiękowców

28/10/2015

5 listopada 2015 r., godz. 17:00
Studio S‑2

Zapraszam Państwa na semi­na­rium pt. Obraz dla dźwię­kow­ców, któ­re odbę­dzie się we czwar­tek, 5 listo­pa­da o godzi­nie 17:00 w Studiu S‑2 UMFC. Seminarium adre­so­wa­ne jest tak do stu­den­tów, peda­go­gów, a tak­że absol­wen­tów Wydziału Reżyserii Dźwięku zaj­mu­ją­cych się two­rze­niem dźwię­ku do cyfro­we­go obra­zu tele­wi­zyj­ne­go i fil­mo­we­go, któ­re­go lep­sze zro­zu­mie­nie w obec­nych realiach współ­cze­sne­go, coraz bar­dziej mul­ti­me­dial­ne­go świa­ta sta­je się klu­czo­we.

Seminarium prze­zna­czo­ne jest dla osób pra­gną­cych pogłę­bić swo­ją wie­dzę w dzie­dzi­nie cyfro­we­go obra­zu, ocze­ku­ją­cych zro­zu­mia­łe­go lecz pro­fe­sjo­nal­ne­go prze­ka­zu wie­dzy z ust prak­ty­ka. Będzie obej­mo­wa­ło mię­dzy inny­mi tak pod­sta­wo­we zagad­nie­nia jak róż­ni­ce mię­dzy con­ta­ine­ra­mi a kode­ka­mi, istot­ne kode­ki mon­ta­żo­we czy­li te, któ­re powin­ni­śmy wyko­rzy­sty­wać w post­pro­duk­cji dźwię­ku, trans­ko­do­wa­nie mate­ria­łów audio-video, prze­for­ma­to­wy­wa­nie obra­zu, omó­wio­ne zosta­ną pod­sta­wo­we prze­strze­nie kolo­rów wyko­rzy­sty­wa­ne w tech­no­lo­gii tv/film, isto­ta balan­su bie­li, pod­sta­wy korek­cji kolo­rów (włącz­nie z reani­ma­cją frag­men­tu wybla­kłej kro­ni­ki fil­mo­wej dla naj­młod­szych stu­den­tów), aż po tech­ni­ki eks­por­to­wa­nia goto­we­go fil­mu do róż­nych zasto­so­wań i urzą­dzeń.

Seminarium popro­wa­dzi Andrzej Artymowicz, absol­went nasze­go Wydziału, pio­nier kom­pu­te­ro­we­go mon­ta­żu dźwię­ku w Polsce, od ponad 20 lat ope­ra­tor dźwię­ku w Telewizji Polskiej, Studiu Big Blue Dolby Digital® w WFDiF w Warszawie, doku­men­ta­li­sta fil­mo­wy, cer­ty­fi­ko­wa­ny ope­ra­tor stat­ków bez­za­ło­go­wych, autor zdjęć z powie­trza, tre­ner sys­te­mu do mon­ta­żu obra­zu Final Cut Pro, wykła­dow­ca i dok­to­rant ASP.

Pozdrawiam i zapra­szam ser­decz­nie,

Dziekan Wydziału Reżyserii Dźwięku
prof. Małgorzata Lewandowska

!cid_2FB01153-ABDE-4F91-B9F7-FDB7807D2363


ostatnia modyfikacja: 06/11/2015