Prof. dr hab. Krzysztof Szlifirski wyróżniony tytułem Profesora Honorowego UMFC

30/06/2015

Uchwałą nr 77/176/2015 z dnia 23 mar­ca 2015 r. Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina nadał Profesorowi Krzysztofowi Szlifirskiemu tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Profesor Krzysztof Szlifirski wyróż­nio­ny został tym zaszczyt­nym tytu­łem za wybit­ne osią­gnię­cia arty­stycz­ne, nauko­we i dydak­tycz­ne w dzie­dzi­nie reży­se­rii dźwię­ku, wizjo­ner­ską i eks­pe­ry­men­tal­ną pra­cę kon­struk­cyj­ną i arty­stycz­ną w dzie­dzi­nie muzy­ki elek­tro­aku­stycz­nej a tak­że za nowo­cze­sność poglą­dów i oso­bi­stą posta­wę w wie­lo­let­niej pra­cy na rzecz Wydziału Reżyserii Dźwięku i Uczelni.

Rektor UMFC prof. dr hab. Ryszard Zimak wrę­czył dyplom oraz medal pamiąt­ko­wy Profesorowi Krzysztofowi Szlifirskiemu pod­czas uro­czy­stość w dniu 29 czerw­ca 2015 r.  w obec­no­ści człon­ków Senatu UMFC i zapro­szo­nych gości.

Fotoreportaż z uro­czy­sto­ści

dyplom-skan


ostatnia modyfikacja: 03/07/2015