Ogólnopolska konferencja Muzyka czystej formy Andrzeja Dobrowolskiego

30/06/2015

4–6 grudnia 2015 r.

Katedra Teorii Muzyki zapra­sza na kon­fe­ren­cję poświę­co­ną Andrzejowi Dobrowolskiemu. W pro­gra­mie kon­fe­ren­cji prze­wi­dzia­no wystą­pie­nia z refe­ra­ta­mi, dys­ku­sję pane­lo­wą z udzia­łem rodzi­ny, uczniów i współ­pra­cow­ni­ków a tak­że dwa kon­cer­ty. Informacja szcze­gó­ło­wa


ostatnia modyfikacja: 07/12/2015