GRAND PRIX dla Big Bandu UMFC

15/06/2015

W czerw­cu 2015 r. Big Band UMFC wziął udział w 20. jubi­le­uszo­wym Big Band Festival w Nowym Tomyślu.

Komisja Festiwalowa w skła­dzie:  Jan Ptaszyn Wróblewski (prze­wod­ni­czą­cy), Jerzy Szymaniuk, Piotr Kałużny posta­no­wi­ła przy­znać I miej­sce i sta­tu­et­kę GRAND PRIX Big Bandowi Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my naszym stu­den­tom i kie­row­ni­ko­wi arty­stycz­ne­mu Piotrowi Kostrzewie !!!

Link do mate­ria­łu fil­mo­we­go:
http://tvk.smnt.pl/node/292

Link do frag­men­tu (dzia­ła na Google Chrome, Mozilla Firefox):
http://tvk.smnt.pl/media/20150622/1.webm#t=146

 


ostatnia modyfikacja: 26/06/2015