Sukces studentów UMFC klasy saksofonu na Międzynarodowym Konkursie Saksofonowym „SaxFest 2015”

11/05/2015

W Łodzi, w dniach 24–30 kwiet­nia 2015 r., odbył się Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy „SaxFest 2015”. Choć to dopie­ro trze­cia edy­cja kon­kur­su, zyskał ran­gę jed­ne­go z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych na świe­cie. Zmagania roz­gry­wa­ne był w dwóch gru­pach – młod­szej i star­szej. W obu trium­fo­wa­li stu­den­ci UMFC kla­sy ad. dra hab. Pawła Gusnara.

Laureaci pierw­szych miejsc otrzy­ma­li w nagro­dę sak­so­fo­ny fir­my YAMAHA.

W pół­fi­na­le zna­leź­li się: Konrad Gzik, Paweł Kozyra. Wszystkim stu­den­tom przy for­te­pia­nie towa­rzy­szy­ła st. wykł. Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz.

Ponadto nagro­dę spe­cjal­ną łódz­kie­go oddzia­łu SPAM wywal­czył stu­dent Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi — Daniel Kobielski z kla­sy sak­so­fo­nu ad. dra hab. Pawła Gusnara.

Gratulujemy!

 


ostatnia modyfikacja: 11/05/2015