JUWENALIA ARTYSTYCZNE 2015

11/05/2015

Samorząd Studentów UMFC zapra­sza wszyst­kich (nie tyl­ko stu­den­tów!) 16 maja (sobo­ta) br. na JUWENALIOWĄ NOC w UMFC, w ramach któ­rych odbę­dą się kon­cer­ty i poka­zy mul­ti­me­dial­ne. Więcej infor­ma­cji na stro­nie wła­snej Samorządu UMFC.

W pro­gra­mie m.in.:


ostatnia modyfikacja: 11/05/2015