V Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo

10/02/2015

W dniach 24–31 mar­ca 2015 roku w Sali Koncertowej UMFC odbę­dzie się V Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo. Jest to wciąż jedy­ny w takiej for­mu­le kon­kurs na świe­cie.

Pomysłodawcą impre­zy był Profesor Tadeusz Wroński – rek­tor i dok­tor hono­ris cau­sa naszej uczel­ni. O kon­kur­sie tym, tak wyra­ził się jeden z naj­więk­szych wir­tu­ozów wszech­cza­sów, Ruggiero Ricci: „Konkurs Tadeusza Wrońskiego jest jedy­nym praw­dzi­wym kon­kur­sem skrzyp­co­wym na świe­cie wła­śnie dla­te­go, że jest to kon­kurs na skrzyp­ce SOLO”.

Do udzia­łu w obec­nej edy­cji zakwa­li­fi­ko­wa­no 38 kan­dy­da­tów z 8 kra­jów w tym aż 15 stu­den­tów i absol­wen­tów UMFC. Kandydatów oce­niać będzie mię­dzy­na­ro­do­we jury pod prze­wod­nic­twem prof. Krzysztofa Jakowicza.

W I eta­pie (25–26 mar­ca) wszy­scy kan­dy­da­ci wyko­na­ją m.in., spe­cjal­nie na ten kon­kurs napi­sa­ny, utwór In Affecto autor­stwa Bartosza Kowalskiego. W kon­cer­cie inau­gu­ra­cyj­nym (24 mar­ca) wystą­pi lau­re­at I Konkursu w 1990 roku, Bartłomiej Nizioł.

Konkurs orga­ni­zu­je Fundacja SKRZYPCE im. Tadeusza Wrońskiego przy współ­pra­cy z naszą uczel­nią. Koncert lau­re­atów (31 mar­ca) poprze­dzi pla­no­wa­ne obcho­dy stu­le­cia Patrona kon­kur­su, któ­re przy­pa­da­ją na dzień 1 kwiet­nia 2015 r. W tym dniu, w Sali im. H. Melcera odbę­dą się semi­na­ria, kla­sy mistrzow­skie, panel dys­ku­syj­ny dot. dzie­ła Profesora Tadeusza Wrońskiego oraz kon­cert kame­ral­ny.

Serdecznie zapra­sza­my na tę nie­co­dzien­ną impre­zę.

prof. dr hab. Sławomir Tomasik
Dyrektor kon­kur­su

Przesłuchania kon­kur­so­we on-line

Kalendarz Konkursu


ostatnia modyfikacja: 05/09/2017