Jubileusz 60-lecia Wydziału Reżyserii Dźwięku

28/01/2015

27–30 marca 2015 r.

W dniach 27–30 mar­ca 2015 roku odbę­dą się obcho­dy Jubileuszu 60-lecia Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

W pro­gra­mie obcho­dów prze­wi­dzia­ne są: kon­cer­ty, sesja nauko­wa, pre­zen­ta­cje nagrań muzycz­nych i pro­jek­tów mul­ti­me­dial­nych, pro­jek­cje fil­mo­we oraz spo­tka­nie absol­wen­tów.

Szczegółowy pro­gram
Streszczenia refe­ra­tów
Program kon­cer­tu 28 mar­ca 2015
Folder jubi­le­uszo­wy Wydziału Reżyserii Dźwięku (PDF, ok. 8 MB)

 

 60 lecie wrd web2


ostatnia modyfikacja: 24/07/2017