I Otwarty Konkurs Werblowy

3/12/2014

9 maja 2015 r.
Sala im. Henryka Melcera

 Zakład Harfy, Gitary i Perkusji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie orga­ni­zu­je w dniu 9 maja 2015 r. I Otwarty Konkurs Werblowy o tytu­ły: Mistrza Szybkości, Mistrza Siły, Mistrza PrecyzjiMistrza Zręczności.

Celem kon­kur­su jest zachę­ce­nie muzy­ków-per­ku­si­stów do sta­łe­go pod­no­sze­nia umie­jęt­no­ści wyko­naw­czych w grze na wer­blu, popu­la­ry­za­cja nowych metod wyko­naw­czych oraz pobu­dze­nie i inte­gra­cja śro­do­wi­ska per­ku­syj­ne­go.

Screen Shot 2015-04-30 at 02.49.21

Zgłoszenia do kon­kur­su przyj­mo­wa­ne są od 1 lute­go 2015 r. do 28 lute­go 2015 r., dro­gą mailo­wą (hob-beats@wp.pl), na pod­sta­wie wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza dostęp­ne­go na stro­nie www.chopin.edu.pl w zakład­ce „kon­kur­sy”. O przy­ję­ciu do kon­kur­su decy­du­je kolej­ność zgło­szeń. Prawo do star­tu w kon­kur­sie naby­wa się po doko­na­niu opła­ty wpi­so­wej (pkt 13 regu­la­mi­nu).

Osobą odpo­wie­dzial­ną za reali­za­cję kon­kur­su jest dr Miłosz Pękala. Wszelkie pyta­nia i wąt­pli­wo­ści pro­si­my kie­ro­wać do nie­go na adres mailo­wy hob-beats@wp.pl, lub tele­fo­nicz­nie pod nr tel. 607 604 922.

Informacje szcze­gó­ło­we (PDF)
Zgłoszenie (DOC)
Nuty do pobra­nia (PDF):

Plan sesji i kon­kur­su

Wyniki konkursu

Zwycięzcom wszyst­kich kate­go­rii ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!!!
Zapraszamy za rok.

konkurs-werblowy-2015

Uczestnicy i juro­rzy I Otwartego Konkursu Werblowego


ostatnia modyfikacja: 19/05/2015