KONCERT KOMPOZYTORSKI Eunho Chang

20/11/2014 19:00

Cykl „Sanjo”

Wykonawcy: Sunyoon Won, Mikołaj Pałosz, Rafał Żółkoś, Angèle Chemin, Dariusz Przybylski

W pro­gra­mie:

Współorganizator: Eunho Chang

Cykl „Sanjo”
Sanjo jest for­mą tra­dy­cyj­nej muzy­ki kore­ań­skiej, a cha­rak­te­ry­zu­je się wyko­rzy­sta­niem tyl­ko jed­ne­go instru­men­tu melo­dycz­ne­go, któ­re­mu może towa­rzy­szyć instru­ment per­ku­syj­ny. W tak intym­nym kon­tak­cie z instru­men­tem solo­wym mają kry­sta­li­zo­wać się melo­dia i rytm. W cyklu utwo­rów na instru­men­ty solo­we „Sanjo” chciał­bym zapre­zen­to­wać wła­sne widze­nie tra­dy­cyj­nej muzy­ki moje­go kra­ju uży­wa­jąc współ­cze­snych środ­ków kom­po­zy­tor­skich oraz instru­men­tów, któ­re w moim zamy­śle imi­to­wać będą instru­men­ty kore­ań­skie za spra­wą uży­cia odpo­wied­nich tech­nik wyko­naw­czych. Cykl „Sanjo” jest cią­gle otwar­ty, w pla­nach są kolej­ne ogni­wa na akor­de­on oraz per­ku­sję.

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Plakat

artskorea

 


ostatnia modyfikacja: 06/11/2014