Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa HARMONIA MUNDI – SACRA ET PROFANA

12/11/2014

21 listopada 2014 r.
Sala Senatu UMFC

W dniach 21–22 listo­pa­da 2014 r. odbę­dzie się w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina kon­fe­ren­cja pt. „Harmonia mun­di – sacra et pro­fa­na” poświę­co­na związ­kom muzy­ki i kosmo­su, pod hono­ro­wym patro­na­tem JM Rektora UMFC prof. zw. dr hab. Ryszarda Zimaka.

Koncepcja mery­to­rycz­na i orga­ni­za­cja: mgr Marta Dziewanowska-Pachowska
Współorganizacja: dr Leszek Lorent

Projekt jest finan­so­wa­ny z fun­du­szu mło­dych naukow­ców UMFC (środ­ki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Konferencji będzie towa­rzy­szył kon­cert pt. „Muzyka Kosmosu”, któ­ry odbę­dzie się 22 listo­pa­da 2014 r. (sobo­ta) o g. 19:00 w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166. Wstęp wol­ny.

Plan konferencji:

21 listo­pa­da 2014 (pią­tek), SALA SENATU UMFC
10.00 – 10.15 uro­czy­ste otwar­cie kon­fe­ren­cji
10.15 — 10.45 dr hab. Krzysztof Lipka „Muzyka – kosmos – miłość”
10.45 — 11.15 mgr Jakub Dmeński „Muzyka – jesz­cze sacra czy już pro­fa­na”
11.15 — 11.35 dys­ku­sja

11.35–11.50 prze­rwa

11.50 – 12.20 dr Leszek Lorent „Wybrane zagad­nie­nia tech­ni­ki per­ku­syj­nej w kosmo­lo­gicz­nych dzie­łach kom­po­zy­to­rów pol­skich. Mare Imbrium Jana Oleszkowicza, Pulsar Adama Sławińskiego – ana­li­za autor­ska kom­po­zy­cji”
12.20 – 13.00 mgr Maja Baczyńska, mgr Wojciech Błażejczyk „Warsaw Music — mia­sto jako cząst­ka wszech­świa­ta”
13.00 — 13.20 dys­ku­sja

13.20 – 14.20 prze­rwa

14.20 – 14.50 dr Katarzyna Szoblik „Rola muzy­ki w nawią­zy­wa­niu rela­cji mię­dzy świa­tem ludz­kim i boskim w kul­tu­rze aztec­kiej”
14.50 – 15.20 mgr Emilia Dudkiewicz „Śpiew gre­go­riań­ski jako wyraz har­mo­niae caele­stis – w odnie­sie­niu do myśli Hildegardy z Bingen”
15.20 — 15.40 dys­ku­sja

15.40 — 16.00 prze­rwa

16.00 – 16.30 dr Adam Zadrożny „Fale gra­wi­ta­cyj­ne – fluk­tu­acje cza­so­prze­strze­ni”
16.30 – 17.00 mgr Marta Dziewanowska-Pachowska „Dźwięki (nie) z tego świa­ta. Między tech­no­lo­gią a per­cep­cją”
17.00 – 17.20 dys­ku­sja

22 listo­pa­da 2014 (sobo­ta), AULA KRYSZTAŁOWA SGGW W WARSZAWIE

Plakat kon­fe­ren­cji
Plakat kon­cer­tu


ostatnia modyfikacja: 12/11/2014