Zmarł Profesor Włodzimierz Lech Puchnowski (1932–2014)

15/10/2014

Z głę­bo­kim żalem zawia­da­mia­my, że w dniu 15 paź­dzier­ni­ka 2014 r. odszedł od nas na zawsze w wie­ku 82 lat śp. Profesor Włodzimierz Lech Puchnowski, wybit­ny peda­gog, pra­cow­nik nauki, akor­de­oni­sta.

Puchnowski_140Profesor Puchnowski zwią­za­ny był z naszą uczel­nią od 1961 roku; w latach 1981 – 1984 peł­nił funk­cję pro­rek­to­ra ds. dydak­ty­ki. W 1964 roku stwo­rzył w PWSM pierw­szą w Polsce kla­sę akor­de­onu oraz Międzyuczelniany Zakład i Katedrę Akordeonistyki, któ­ry­mi kie­ro­wał do 2002 roku. W latach 1961–1989 pro­wa­dził inten­syw­ną dzia­łal­ność kon­cer­to­wą, gra­jąc ponad 2000 kon­cer­tów na tere­nie kra­ju, Europy oraz Azji, m.in. solo oraz z zało­żo­nym przez sie­bie Warszawskim Kwintetem Akordeonowym. Dokonał 38 nagrań tele­wi­zyj­nych i radio­wych. Profesor Włodzimierz Lech Puchnowski przy­czy­nił się do roz­wo­ju akor­de­onu jako instru­men­tu kon­cer­to­we­go w ska­li mię­dzy­na­ro­do­wej, two­rząc teo­re­tycz­ne pod­sta­wy akor­de­ono­wej sztu­ki wyko­naw­czej. Autor wie­lu ksią­żek, pod­ręcz­ni­ków, roz­praw, donie­sień nauko­wych, stwo­rzył i opu­bli­ko­wał zasa­dy współ­cze­snych metod naucza­nia gry na akor­de­onie.

Profesor Włodzimierz Lech Puchnowski peł­nił wie­le funk­cji w obsza­rze szkol­nic­twa, m.in. był człon­kiem, wice­prze­wod­ni­czą­cym i prze­wod­ni­czą­cym Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego (1985–2002); człon­kiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1985–1988); człon­kiem Centralnej Komisji (CK) ds. stop­ni i tytu­łów (2003–2012) oraz wice­prze­wod­ni­czą­cym Sekcji VII dzie­dzin sztu­ki CK (2003–2007).

Prof. Włodzimierz Lech Puchnowski został uho­no­ro­wa­ny wie­lo­ma nagro­da­mi i odzna­cze­nia­mi, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003), Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2010), otrzy­mał Nagrodę Zespołową I st. Ministra Kultury i Sztuki (1987), Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki — Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego (1988), Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I st. (1990), Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki z oka­zji jubi­le­uszu 50-lecia pra­cy arty­stycz­nej.

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Podziękowania p. Doroty Puchnowskiej-Aftyki dla Rektora, Senatu i Społeczności Akademickiej UMFC

Kondolencje po śmier­ci Profesora Włodzimierza Lecha Puchnowskiego przy­sła­ne na ręce Rektora UMFC

Uroczystości pogrze­bo­we roz­pocz­ną się mszą świę­tą w bazy­li­ce Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3, w śro­dę 22 paź­dzier­ni­ka 2014 r., o godz. 13.00. Pogrzeb śp. Profesora odbę­dzie się na Cmentarzu w Powsinie. UMFC zapew­nia auto­kar.


ostatnia modyfikacja: 04/11/2014