Udział Big Bandu UMFC w piątej edycji Szalonych Dni Muzyki we wrześniu 2014 roku

7/10/2014

W stycz­niu 2014 roku na zapro­sze­nie dyrek­to­ra arty­stycz­ne­go René Martina Big Band UMFC pod dyrek­cją sze­fa arty­stycz­ne­go Piotra Kostrzewy wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu La Folle Journée w Nantes/Francja.

Seria 13 kon­cer­tów oka­za­ła się wiel­kim suk­ce­sem zespo­łu. Frekwencja na każ­dym z kon­cer­tów była nad­kom­plet­na, a dyrek­tor René Martin po zakoń­cze­niu Festiwalu pod­kre­ślał kunszt, zna­ko­mi­te brzmie­nie i pro­fe­sjo­na­lizm zespo­łu.

Big Band UMFC we Francji

Skutkiem tego tour­née kon­cer­to­we­go było ponow­ne zapro­sze­nie skie­ro­wa­ne tym razem przez René Martina oraz Janusza Marynowskiego dyrek­to­ra Orkiestry Sinfonia Varsovia do wzię­cia udzia­łu w Szalonych Dniach Muzyki w Warszawie.

W dniach 26–28 wrze­śnia 2014 r. Big Band wystą­pił na tym festi­wa­lu tym razem gra­jąc kon­cer­ty pod dyrek­cją swo­je­go sze­fa arty­stycz­ne­go Piotra Kostrzewy oraz ame­ry­kań­skie­go band leade­ra Gordona Goodwina. Największym jed­nak zaszczy­tem arty­stycz­nym był udział w kon­cer­cie zamknię­cia festi­wa­lu, na któ­rym Big Band UMFC wystą­pił razem z Orkiestrą Sinfonia Varsovia wyko­nu­jąc spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny reper­tu­ar zaaran­żo­wa­ny przez Gordona Goodwina.

W 2014 roku Big Band UMFC nagrał dwie pły­ty, jed­ną w Nantes – L’ histo­ire du big band, a w czerw­cu w Studiu S1 UMFC – Classic on Jazz, z muzy­ką kla­sycz­ną w aran­ża­cjach big ban­do­wych.

Projekt fonograficzny – CLASSIC ON JAZZ

Opieka arty­stycz­na: Piotr Kostrzewa
Big Band Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod dyrek­cją Piotra Kostrzewy i Adama Sztaby
Realizacja: Studio nagrań S1 UMFC, 25–29 czerw­ca 2014 r.
Wydawca pły­ty: MTJ
Wykonawcy: stu­den­ci oraz zapro­sze­ni goście (Mariusz Dubrawski, Paweł Gusnar, Krzesimir Dębski, Jakub Waszczeniuk, Adam Sztaba)
Repertuar:

classic-on-jazz

Muzyka kla­sycz­na zaaran­żo­wa­na na big band mają­ca na celu zapre­zen­to­wa­nie moż­li­wo­ści, kla­sycz­nie kształ­co­nych stu­den­tów, na polu muzy­ki jaz­zo­wej przy współ­udzia­le m.in. pro­fe­so­rów tej­że uczel­ni upra­wia­ją­cych obok muzy­ki kla­sycz­nej rów­nież jazz. Repertuar jest opar­ty na aran­ża­cjach słyn­nych ame­ry­kań­skich muzy­ków aran­że­rów Billy’ego Strayhorna, Sammy Nestico oraz Adama Sztaby i Wojtka Kostrzewy. Za reali­za­cję nagrań odpo­wia­da prof. UMFC Witold Osiński wraz ze stu­den­ta­mi Wydziału Reżyserii Dźwięku UMFC. Specjalny kon­cert pro­mu­ją­cy pły­tę odbę­dzie się 26 paź­dzier­ni­ka 2014 r. o godz. 17:00 w Sali Koncertowej Uniwersytetu  Muzycznego Fryderyka Chopina.

Sponsorzy: Stoart, Fundacja Sinfonia Varsovia, Restauracja „Lotos”
Patroni medial­ni: RMF Classic, Jazz-Soul.Pl, Jazz Forum
Organizatorzy: UMFC, IAFF
Wydawca: MTJ

DSC_9451z_590


ostatnia modyfikacja: 07/10/2014