Nagroda artNoble 2014 dla Marty Kordykiewicz

11/09/2014

Na VI Interdyscyplinarnym Festiwalu Sztuk 2014 zosta­ła po raz trze­ci wrę­czo­na nagro­da artNoble 2014 dla naj­lep­sze­go dyplo­mu z publicz­nych uczel­ni arty­stycz­nych.

Przez dwie edy­cje nagro­da ta doty­czy­ła tyl­ko jed­nej kate­go­rii – sztuk wizu­al­nych. W tym roku po raz pierw­szy zosta­ła roz­sze­rzo­na o kate­go­rię muzycz­ną. Laureatką nagro­dy artNoble 2014 w kate­go­rii pla­sty­ka zosta­ła: Marcelina Groń z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, oso­by wyróż­nio­ne to: Marlena Biczyk z ASP z Krakowa i Krzysztof Sokolovski z ASP w Warszawie. Nagrodą dla zwy­cięz­ców jest wysta­wa w Galerii Studio w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Laureatką artNoble 2014 w kate­go­rii muzy­ka zosta­ła: Marta Kordykiewicz z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, oso­by wyróż­nio­ne to: Jekaterina Drzewiecka z Akademii Muzycznej z Bydgoszczy i Aleksandra Denga z Akademii Muzycznej w Gdańsku.


ostatnia modyfikacja: 12/09/2014