Zmarł prof. Beniamin Przeździęk

10/06/2014

Z głę­bo­kim smut­kiem i żalem zawia­da­mia­my, że w dniu 7 czerw­ca 2014  roku odszedł na zawsze w wie­ku 78 lat, prof. Beniamin Przeździęk.

Wybitny klar­ne­ci­sta, nauczy­ciel i wycho­waw­ca wie­lu poko­leń zna­ko­mi­tych muzy­ków, zwią­za­ny z uczel­nią przez 34 lata od 1 lute­go 1980 roku, pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filii w  Białymstoku (obec­nie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku), w któ­rej peł­nił funk­cje dzie­ka­na (1986–1990, 1993–1999) i pro­dzie­ka­na (1982–1987, 1991–1993, 2002–2005), a tak­że kie­row­ni­ka Zakładu Instrumentów Dętych (2002–2006), odzna­czo­ny wie­lo­ma orde­ra­mi i meda­la­mi.

Rodzinie i bli­skim skła­da­my kon­do­len­cje i wyra­zy naj­szczer­sze­go współ­czu­cia.

Dziekan i spo­łecz­ność aka­de­mic­ka
Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina


ostatnia modyfikacja: 10/06/2014