Seminarium „Zrozumieć słuchacza”

13/03/2014

15 kwietnia 2014 r.

Zakład Psychologii Muzyki UMFC ser­decz­nie zapra­sza na semi­na­rium „Zrozumieć słu­cha­cza”, poświę­co­ne nowe­mu pro­gra­mo­wi badaw­cze­mu i edu­ka­cyj­ne­mu w Wielkiej Brytanii, któ­re odbę­dzie się 15 kwiet­nia 2014 r. w godzi­nach 11:00–14:00 w Audytorium im. Karola Szymanowskiego. Udział weź­mie świa­to­wej sła­wy psy­cho­log muzy­ki, pro­fe­sor John Sloboda z Guildhall School of Music w Wielkiej Brytanii.

Program:

Seminarium będzie tłu­ma­czo­ne na język pol­ski.
Organizatorzy: Zakład Psychologii Muzyki UMFC i Pracownia Psychologii Muzyki AM w Poznaniu

Omówienie semi­na­rium
Fotoreportaż

John Sloboda „Muzycy a publicz­ność kon­cer­to­wa. Współpraca mię­dzy naukow­ca­mi a prak­ty­ka­mi w świe­tle wie­dzy psy­cho­lo­gicz­nej”

Streszczenie

Czego współ­cze­sna publicz­ność ocze­ku­je od kon­cer­tów na żywo? Co sprzy­ja, a co prze­szka­dza muzy­kom z wyż­szym wykształ­ce­niem, któ­rzy sta­ra­ją się speł­niać życze­nia publicz­no­ści? Są to pyta­nia o zasad­ni­czym zna­cze­niu dla wyko­naw­ców muzy­ki poważ­nej oraz dla insty­tu­cji, któ­re ich kształ­cą, w obli­czu nie­ubła­ga­ne­go i dłu­go­trwa­łe­go zmniej­sza­nia się licz­by słu­cha­czy na kon­cer­tach muzy­ki poważ­nej. Zwłaszcza w spo­łe­czeń­stwach zachod­nich śred­ni wiek słu­cha­czy muzy­ki poważ­nej wyno­si ponad 55 lat. Dorośli poni­żej 40 roku życia w ogó­le nie cho­dzą na takie kon­cer­ty. Jeżeli ta ten­den­cja utrzy­ma się, za kil­ka­dzie­siąt lat nie będzie pra­cy dla muzy­ków wyko­nu­ją­cych muzy­kę poważ­ną.

Na wykła­dzie zosta­ną omó­wio­ne bada­nia nad roz­ma­ity­mi pró­ba­mi „uatrak­cyj­nie­nia” kon­cer­tów muzy­ki poważ­nej, mają­cy­mi przy­cią­gnąć szer­szą publicz­ność. Zostaną też przed­sta­wio­ne głów­ne zmien­ne, któ­re mogą mieć zna­cze­nie dla posze­rze­nia i głęb­sze­go dotar­cia do publicz­no­ści kon­cer­tów na żywo. Badania te sku­pia­ją się wokół nastę­pu­ją­cych zagad­nień:

A. Improwizacja w muzy­ce poważ­nej.
B. Udział publicz­no­ści w spo­tka­niach z wyko­naw­ca­mi po kon­cer­cie.
C. Przyciąganie ludzi mło­dych (16–25 lat) na kon­cer­ty muzy­ki poważ­nej.
D. Zmiana skła­du publicz­no­ści przed­sta­wień ope­ro­wych.
E. Stosunki mię­dzy wyko­naw­cą a publicz­no­ścią na kon­cer­tach jaz­zo­wych.


ostatnia modyfikacja: 09/05/2014