Big Band UMFC we Francji

31/01/2014

Big Band Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod dyrek­cją Piotra Kostrzewy, dzię­ki Orkiestrze Sinfonia Varsovia wystą­pi z 14 kon­cer­ta­mi we Francji, gdzie trwa naj­więk­szy na świe­cie festi­wal popu­la­ry­zu­ją­cy muzy­kę kla­sycz­ną — La Folle Journée / Szalone Dni Muzyki.

Tegoroczny festi­wal roz­po­czął się w mia­stach regio­nu Kraj Loary (24–26 stycz­nia), gdzie Big Band wystą­pił już z 4 kon­cer­ta­mi w mia­stach: La Fleche, La Roche-sur-Yon, Laval, Challans. W dniach 27 stycz­nia – 2 lute­go 2014 Big Band wyko­na 10 kon­cer­tów w Nantes (z róż­no­rod­nym pro­gra­mem). Podczas festi­wa­lu zespół został zapro­szo­ny przez orga­ni­za­to­rów do nagra­nia pły­ty audio z reper­tu­arem ilu­stru­ją­cym histo­rię Big Bandu. Płyta wyda­na przez MIRARE jest dys­try­bu­owa­na pod­czas festi­wa­lu. Okładka płyty

20. edy­cja festi­wa­lu La Folle Journée w Nantes odby­wa się pod hasłem: „Des cany­ons aux éto­iles” – to tytuł dzie­ła sym­fo­nicz­ne­go Oliviera Messiaena, któ­re powsta­ło dla uczcze­nia dwu­set­nej rocz­ni­cy uchwa­le­nia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Program festi­wa­lu przed­sta­wi sze­ro­ką pano­ra­mę muzy­ki ame­ry­kań­skiej od 1860 roku do dnia dzi­siej­sze­go. Znajdą się w nim utwo­ry zarów­no czo­ło­wych kom­po­zy­to­rów ame­ry­kań­skich (m.in. Gershwina, Coplanda, Bernsteina, jak i emi­gran­tów, któ­rzy osie­dli­li się w USA (m.in. Rachmaninowa, Korngolda, Schönberga). Zaprezentowane będą dzie­ła skom­po­no­wa­ne na zamó­wie­nie ame­ry­kań­skich orga­ni­za­cji (fun­da­cji, orkiestr). Szczególne miej­sce w pro­gra­mie poświę­co­ne będzie muzy­ce fil­mo­wej, m.in. kom­po­zy­cjom Williamsa (Gwiezdne Wojny), czy Manciniego (Różowa Pantera). Nie zabrak­nie też ame­ry­kań­skiej muzy­ki popu­lar­nej, włącz­nie z jaz­zem, blu­esem i reper­tu­arem musi­ca­lo­wym (m.in. Porgy and Bess, My Fair LadyWest Side Story).

La Folle Journée/Szalone Dni Muzyki to mię­dzy­na­ro­do­wy festi­wal reali­zo­wa­ny od 1995 roku, któ­re­go pomy­sło­daw­cą i zało­ży­cie­lem jest René Martin — twór­ca festi­wa­li i orga­ni­za­tor licz­nych kon­cer­tów muzy­ki kla­sycz­nej na całym świe­cie, zało­ży­ciel Centre de Realisations et d’Etudes Artistiques à Nantes (C.R.E.A.). Festiwal La Folle Journée/Szalone Dni Muzyki od wie­lu lat jest z powo­dze­niem reali­zo­wa­ny we Francji, Hiszpanii, Japonii. Ma tam już uzna­ną pozy­cję w życiu kul­tu­ral­nym spo­łecz­no­ści i cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią.

Ideą Szalonych Dni Muzyki jest prze­ła­my­wa­nie uprze­dzeń do muzy­ki kla­sycz­nej, poprzez zachę­ca­nie i uła­twia­nie udzia­łu w kon­cer­tach, przy jed­no­cze­snym utrzy­my­wa­niu pre­zen­ta­cji muzy­ki na moż­li­wie naj­wyż­szym pozio­mie. Krótkie kon­cer­ty odby­wa­ją­ce się od rana do wie­czo­ra w kil­ku salach jed­no­cze­śnie, niskie ceny bile­tów i wyjąt­ko­wa atmos­fe­ra spra­wia­ją, że Szalone Dni Muzyki to spo­tka­nia z muzy­ką, na któ­re zapro­szo­ny jest każ­dy, bez wyjąt­ku.

W Warszawie festi­wal odbę­dzie się już po raz pią­ty. Poprzednie edy­cje: Chopin Open (2010), Les Titans (2011), Rosja (2012), Muzyka fran­cu­ska i hisz­pań­ska (2013) spo­tka­ły się z dużym zain­te­re­so­wa­niem i entu­zja­zmem Polaków. Genialna twór­czość naj­wy­bit­niej­szych fran­cu­skich i hisz­pań­skich kom­po­zy­to­rów przy­cią­gnę­ła rekor­do­wą licz­bę — 36 846 słu­cha­czy. W cią­gu trzech dni, pod­czas bli­sko 60 kon­cer­tów, wystą­pi­ło 1000 wyko­naw­ców. Organizatorami Szalonych Dni Muzyki w Polsce jest Orkiestra Sinfonia Varsovia, CREA i Fundacja Ogrody Muzyczne.

Piąta pol­ska edy­cja odbę­dzie się w dniach 26–28 wrze­śnia 2014 roku w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej w Warszawie.

www.follejournee.fr

bannière_nge


ostatnia modyfikacja: 09/07/2014