Zmarła Anna Szulc-Halba

6/08/2013

Z żalem zawia­da­miam, że w dniu 1 sierp­nia 2013 roku zmar­ła w wie­ku 70 lat Anna Szulc-Halba — pia­nist­ka, eme­ry­to­wa­ny nauczy­ciel aka­de­mic­ki, zatrud­nio­na w uczel­ni w latach 1966–1996, ostat­nio na sta­no­wi­sku wykła­dow­cy.
W zmar­łej utra­ci­li­śmy zna­ko­mi­tą Artystkę, odda­ną pol­skiej kul­tu­rze muzycz­nej.
Rodzinie, Bliskim, Wychowankom, Przyjaciołom i Współpracownikom skła­dam naj­ser­decz­niej­sze wyra­zy współ­czu­cia.

Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Uroczystości pogrze­bo­we roz­pocz­ną się we czwar­tek, 8 sierp­nia 2013 roku, o godzi­nie 9:30 nabo­żeń­stwem żałob­nym w koście­le pw. Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul. Czarnieckiego 15, a odpro­wa­dze­nie do gro­bu na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach o godzi­nie 11:00.


ostatnia modyfikacja: 06/08/2013