X Ogólnopolski Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych

30/04/2013

5–7 lutego 2014 r .

Katedra Instrumentów Dętych UMFC orga­ni­zu­je X Ogólnopolski Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych dla uczniów, stu­den­tów i absol­wen­tów szkół muzycz­nych.

Regulamin kon­kur­su
Repertuar kon­kur­so­wy
Formularz zgło­sze­nio­wy (doc)
Harmonogram kon­kur­su (13 stycz­nia 2014 r.)

Wyniki X Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Instrumentów Dętych


ostatnia modyfikacja: 13/03/2014