Polityka Zapewnienia Jakości Kształcenia

4/03/2013
W dniu 04.03.2013 JM Rektor prof. zw. Ryszard Zimak, w związ­ku z wdro­że­niem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina uczel­nia­ne­go sys­te­mu zapew­nie­nia jako­ści kształ­ce­nia, wpro­wa­dził Politykę zapew­nie­nia jako­ści kształ­ce­nia w UMFC. Autorem doku­men­tu jest Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, dzia­ła­ją­ca od 7 stycz­nia 2013 roku. Polityka zapew­nie­nia jako­ści kształ­ce­nia w UMFC, oprócz pla­nu dzia­łań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości, defi­niu­je poję­cie “jako­ści kształ­ce­nia”, któ­re w UMFC rozu­mia­ne jest w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

Załącznik w pdf: Obwieszczenie nr 1–2013-wprowadzenie Polityki zapew­nie­nia jako­ści kształ­ce­nia


ostatnia modyfikacja: 22/12/2014