XI Forum MUZYKA DAWNA na UMFC

18/01/2013

3–10 lutego 2013 r.

W dniach 3–10 lute­go 2013 r. Międzywydziałowe Studium Muzyki Dawnej UMFC w Warszawie orga­ni­zu­je XI Forum MUZYKA DAWNA na UMFC. Tegoroczne Forum sku­pio­ne będzie wokół tema­tu „Szkoła Corellego”.

XI Forum — PLAN WYDARZEŃ — co, gdzie, kie­dy?

W ramach tego­rocz­ne­go Forum odbę­dą się:

Więcej szcze­gó­łów na pla­ka­cie (pdf) oraz w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym (pdf) XI Forum.

Zapraszamy ser­decz­nie stu­den­tów uczel­ni muzycz­nych, a tak­że nauczy­cie­li i uczniów szkół śred­nie­go stop­nia, zain­te­re­so­wa­nych świa­do­mą inter­pre­ta­cją dzieł muzycz­nych w kon­tek­ście histo­rycz­nym.
Zgłoszenia pro­si­my prze­sy­łać na adres muzyka-dawna@chopin.edu.pl do 27 stycz­nia 2013 r.

 


ostatnia modyfikacja: 12/02/2013