Projekt Polityki Zapewnienia Jakości Kształcenia w UMFC

30/01/2013

30 stycz­nia 2013 roku mia­ło miej­sce pierw­sze posie­dze­nie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, powo­ła­nej zarzą­dze­niem Rektora UMFC nr 1/2013 z dnia 7 stycz­nia 2013 r. w spra­wie powo­ła­nia Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Przedmiotem posie­dze­nia była dys­ku­sja nad pro­jek­tem Polityki Zapewnienia Jakości w UMFC. Po wymia­nie spo­strze­żeń i doko­na­niu nie­zbęd­nych popra­wek  doku­ment przy­ję­tą pod nazwą Polityka Zapewnienia Jakości Kształcenia w UMFC. W takim kształ­cie zosta­nie on przed­ło­żo­ny Rektorowi UMFC, celem jego uchwa­le­nia.

Załącznik w pdf: Notatka z zebra­nia UKZJK-30–01-2013


ostatnia modyfikacja: 16/04/2013