Opis przedmiotu

10/01/2013

W dniu 08.01.2013 pro­rek­tor ds. dydak­ty­ki prof. zw. Andrzej Banasiewicz zatwier­dził wzór Opisu przed­mio­tu, obo­wią­zu­ją­cy w całej Uczelni dla przed­mio­tów i modu­łów. Służy on do opi­su poszcze­gól­nych modu­łów na pozio­mie przed­mio­tów. Opis przed­mio­tu nale­ży spo­rzą­dzić osob­no dla każ­de­go pozio­mu kształ­ce­nia (stu­dia I stop­nia, stu­dia II stop­nia), posłu­gu­jąc się zamiesz­czo­nym poni­żej Przewodnikiem. W celu uła­twie­nia pra­cy przy­go­to­wa­no wzor­co­wy Opis przed­mio­tu dla przed­mio­tów pro­wa­dzo­nych na kie­run­ku Muzyka Kościelna: Historia, teo­ria i semio­lo­gia gre­go­riań­ska; Śpiew litur­gicz­ny – semi­na­rium; Zagadnienia wyko­naw­stwa muzy­ki kościel­nej.

Pliki:


ostatnia modyfikacja: 13/01/2013