Formułowanie opisów modułowych efektów kształcenia – prezentacja

10/01/2013

09 stycz­nia 2013 roku o godz. 11.00 w Audytorium im. K. Szymanowskiego odby­ło się zebra­nie infor­ma­cyj­ne dla wszyst­kich P.T. Pedagogów UMFC, któ­re pro­wa­dził pro­rek­tor ds. dydak­ty­ki prof. zw. Andrzej Banasiewicz, doty­czą­ce for­mu­ło­wa­nia opi­sów modu­ło­wych efek­tów kształ­ce­nia. Materiał z zebra­nia w for­mie pre­zen­ta­cji przy­go­to­wa­nej przez dra Michała Sławeckiego znaj­du­je się poni­żej.

Plik:


ostatnia modyfikacja: 13/01/2013