Koncert symfoniczny dyplomantów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

2/07/2012

15 czerwca 2012 r., godz. 19:30
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W dniu 15 czerw­ca 2012 roku w Filharmonii Narodowej odbył się Koncert sym­fo­nicz­ny dyplo­man­tów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Wystąpili: Anna Orlik (skrzyp­ce) z kla­sy prof. Andrzeja Gębskiego, Joanna Freszel (sopran) z kla­sy prof. Jadwigi Rappé, Maciej Frąckiewicz i Paweł Janas (akor­de­on) z kla­sy prof. Klaudiusza Barana. Solistom towa­rzy­szy­ła orkie­stra Filharmonii Narodowej pod dyrek­cją Krzysztofa Kozakiewicza dyplo­man­ta UMFC z kla­sy prof. Marka Pijarowskiego.

W pierw­szej czę­ści arty­ści zagra­li utwo­ry solo­we z towa­rzy­sze­niem orkie­stry pod dyrek­cją Krzysztofa Kozakiewicza. Koncert roz­po­czę­ła skrzy­pacz­ka Anna Orlik, któ­ra wyko­na­ła I kon­cert skrzyp­co­wy g‑moll op. 26 Maxa Brucha.

Anna Orlik sty­pen­dyst­ka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, lau­re­at­ka, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci a tak­że zdo­byw­czy­ni wie­lu nagród, m.in. I nagro­dy i nagro­dy spe­cjal­nej Międzynarodowego Konkursu im. Wolfganga Marschnera w Hinterzarten (2010), nagro­dy spe­cjal­nej Międzynarodowego Konkursu im. Karola Szymanowskiego w Łodzi (2009) i II Nagrody Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Maxa Regera w Sondershausen. Koncertowała w kra­ju m.in. w fil­har­mo­niach w Warszawie, Zielonej Górze, Rzeszowie, Jeleniej Górze i Lublinie. Za gra­ni­cą wystę­po­wa­ła w Tunezji, Niemczech, Szwecji, Danii, Szkocji, Francji, Holandii i na Ukrainie. Swoje umie­jęt­no­ści dosko­na­li­ła na licz­nych kur­sach, pra­cu­jąc z wie­lo­ma wybit­ny­mi peda­go­ga­mi taki­mi jak: Wolfgang Marscher, Konstanty Andrzej Kulka, Mirosław Ławrynowicz, Grigori Zhislin, Marina Jaszwili, Jerzy Marchwiński (kame­ra­li­sty­ka). W kwiet­niu 2011 roku jako czło­nek tria skrzyp­co­we­go, nagra­ła pły­tę z utwo­ra­mi Karola Mikulego.

Publiczność grom­ki­mi bra­wa­mi nagro­dzi­ła występ Anny Orlik, któ­ra na bis wyko­na­ła waria­cje N. Paganiniego „Nel cor più non mi, sen­to” z ope­ry Piękna Młynarka G. Paisello. Kolejną solist­ką dyplo­mant­ką UMFC była sopra­nist­ka Joanna Freszel, któ­ra zaśpie­wa­ła z towa­rzy­sze­niem orkie­stry dwa recy­ta­ty­wy z ope­ry Fausta Charlsa Gounoda – Scena i aria Małgorzaty („z klej­no­ta­mi”) z II aktu ope­ry Faust: Recytatyw Je voudra­is bien savo­ir/Chanson Il éta­it un roi de Thulé, Recytatyw Les grands seigneurs/Aria Ah! je ris de me voir si bel­le.

Joanna Freszel była sty­pen­dyst­ką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010, 2011), lau­re­at­ką wie­lu kon­kur­sów wokal­nych m.in. im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie (II miej­sce), im. Karola Szymanowskiego w Łodzi (III nagro­da) oraz kon­kur­su Belvedere w Wiedniu (2011). W 2010 roku uczest­ni­czy­ła w kon­cer­tach w ramach „Warszawskiej Jesieni”, a w roku 2011 wystą­pi­ła z reci­ta­lem zor­ga­ni­zo­wa­nym na zakoń­cze­nie Roku Chopinowskiego w sie­dzi­bie UNESCO w Paryżu. W roku 2012 bra­ła udział jako solist­ka w wyko­na­niu Requiem Mozarta wraz z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrek­cją Jerzego Maksymiuka oraz w IX Symfonii Beethovena z orkie­strą Filharmonii Śląskiej pod batu­tą Jerzego Salwarowskiego.

Na zakoń­cze­nie pierw­szej czę­ści kon­cer­tu wystą­pi­li akor­de­oni­ści Maciej Frąckiewicz i Paweł Janas, w wyko­na­niu któ­rych usły­sze­li­śmy FisConcerto – kon­cert podwój­ny na dwa akor­de­ony i orkie­strę Mikołaja Majkusiaka. Kompozytor Mikołaj Majkusiak jest tak­że absol­wen­tem naszej Uczelni w kla­sie kom­po­zy­cji i akor­de­onu.

Maciej Frąckiewicz ukoń­czył stu­dia licen­cjac­kie w 2010 roku w kla­sie prof. Klaudiusza Barana oraz Hochschule für Musik w Detmold (stu­dia pody­plo­mo­we w kla­sie prof. Grzegorza Stopy). Kształcił się tak­że w La Escola Superior de Música de Catalunya w Barcelonie (kla­sa Iñaki Alberdiego). Laureat pre­sti­żo­wych mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów akor­de­ono­wych w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech i na Słowacji. Reprezentował Polskie Radio na Międzynarodowym Forum Młodych Wykonawców New Talent. Występował jako soli­sta z towa­rzy­sze­niem wie­lu orkiestr sym­fo­nicz­nych m.in. NOSPR-em, Polską Orkiestrą Radiową, Filharmonią Podlaską, Zabrzańską, Szczecińską, Sinfoniettą Cracovia, Radomską Orkiestrą Kameralną, współ­pra­cu­je rów­nież z Orkiestrą Iuventus. Koncertował na wie­lu festi­wa­lach m.in. „Warszawska Jesień”, „Dwa dni i dwie noce nowej muzy­ki” w Odessie, „Musique an Léman” w Thonon-les-Bains we Francji.

Paweł Janas ukoń­czył stu­dia licen­cjac­kie w UMFC w kla­sie akor­de­onu prof. Jerzego Jurka, zaś stu­dia na pozio­mie magi­ster­skim – w kla­sie prof. Klaudiusza Barana, kształ­cił się rów­nież w kla­sie Grzegorza Stopy w Konserwatorium Wien Privatuniversität. Jest lau­re­atem wie­lu kon­ku­rów m.in. Val Tidone/Carlo Civardi (Włochy), Coupe Mondiale CIA w Varaždinie (Chorwacja), Jeunes Talents w Montrond-les-Bains (Francja) i w Przemyślu; wyso­kie nagro­dy zdo­był tak­że pod­czas kon­kur­sów w Wilnie, Klingenthal (Niemcy), Czechowicach-Dziedzicach, Szczecinie, Kąśnej Dolnej oraz w trak­cie Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych (Katowice). Występował w kra­ju i za gra­ni­cą m.in. w fil­har­mo­niach Bałtyckiej, Rzeszowskiej, Szczecińskiej, w Studio S1 w Warszawie. Zajmuje się muzy­ką współ­cze­sną, doko­nu­jąc pra­wy­ko­nań utwo­rów pol­skich kom­po­zy­to­rów m.in. Z. Bagińskiego, D. Przybylskiego.

Utwór współ­cze­sne­go kom­po­zy­to­ra Mikołaja Majkusiaka FisConcerto w wyko­na­niu Macieja Frąckiewicza i Pawła Janasa został przy­ję­ty przez zgro­ma­dzo­ną publicz­ność licz­ny­mi bra­wa­mi. Akordeoniści na bis wyko­na­li utwór Igora Strawińskiego Pietruszka w opra­co­wa­niu wła­snym. W dru­giej czę­ści kon­cer­tu Krzysztof Kozakiewicz zady­ry­go­wał VIII Symfonią G‑dur op. 88 Antoniego Dvořáka.

Krzysztof Kozakiewicz w latach 2007–2012 stu­dio­wał w UMFC na kie­run­ku dyry­gen­tu­ra sym­fo­nicz­no-ope­ro­wa w kla­sie prof. Marka Pijarowskiego. Jako dyry­gent zade­biu­to­wał w wie­ku sie­dem­na­stu lat na sce­nie Opery i Filharmonii Podlaskiej, pro­wa­dząc wyko­na­nie nagro­dzo­ne­go na VIII Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Uczniowskie Forum Muzyczne” utwo­ru Małgorzaty Goroszewskiej. Jest zało­ży­cie­lem orkie­stry mło­dzie­żo­wej „Ad hoc”, z któ­rą nie­jed­no­krot­nie wystę­po­wał w Białymstoku. W 2008 roku współ­pro­wa­dził orkie­strę szkol­ną ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie. W listo­pa­dzie 2008 wystą­pił jako dyry­gent na jubi­le­uszo­wym kon­cer­cie Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku. W 2010 roku Krzysztof Kozakiewicz popro­wa­dził kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny, dyry­gu­jąc orkie­strą Filharmonii i Opery Podlaskiej. W maju 2011 roku wziął udział w V Międzynarodowym Konkursie Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku jako naj­młod­szy uczest­nik.

Afisz
Foto­re­por­taż z kon­cer­tu


ostatnia modyfikacja: 02/07/2012