Archive for Maj, 2012

29/05/2012

Prof. zw. Ryszard Zimak wybrany wiceprzewodniczącym KRASP

W dniu 26 maja 2012 r. pod­czas Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odby­ły się wybo­ry nowych władz KRASP na kaden­cję 2012–2016.
Prof. zw. Ryszard Zimak, Rektor-elekt Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina został wybra­ny wice­prze­wod­ni­czą­cym KRASP.

24/05/2012

Koncert kameralny dyplomantów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

22 maja 2012 r., godz. 19:00
Filharmonia Narodowa
Sala Kameralna

Tegoroczni dyplo­man­ci UMFC wystą­pi­li się w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie. (wię­cej…)

22/05/2012

Doktorat honoris causa dla Profesora Guy Bovet

14 czerwca 2012 r., godz. 11:00
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Rektor i Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza­ją na uro­czy­stość, pod­czas któ­rej tytuł dok­to­ra hono­ris cau­sa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina otrzy­ma Profesor GUY BOVET. (wię­cej…)

18/05/2012

KONCERT ARTYSTÓW PEŁNOLETNICH

03/06/2012 14:00

Wykonawcy: Anna Lubańska, Dagmara Dudzińska, Artur Kasperek, Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz, Sebastian Aleksandrowicz, Agata Igras, Adrian Janda, Tomasz Bińkowski, Joanna Maklakiewicz, Agnieszka Kozło, Piotr Hausenplas, Alison Plitt-Cullen, Marek Dumicz, Justyna Rekść-Raubo, Marcin Gorayski, Elżbieta Mackoś-Gorayska, Magdalena Prejsnar, Zdzisław Kordyjalik, Klaudiusz Baran, Bolesław Błaszczyk, Grzegorz Gorczyca, Artur Pachlewski, Jarosław Wróblewski, Roman Szlaużys, AMJ, Piotr Rachoń, Alina Mleczko

Organizator: Katedra Kameralistyki Fortepianowej

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

18/05/2012

KLAUDIUSZ BARAN & FRIENDS

16 maja 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w ramach cyklu kon­cer­to­we­go „Środa na Okólniku” odbył się kon­cert zaty­tu­ło­wa­ny Klaudiusz Baran & Friends. (wię­cej…)

16/05/2012

Wystawa prac fotograficznych Janusza Różańskiego

16–27 maja 2012 r.
Foyer Sali Koncertowej Fryderyka Chopina

Biuro Koncertowe UMFC zapra­sza na wysta­wę prac foto­gra­ficz­nych Janusza Różańskiego, mala­rza, gra­fi­ka, foto­gra­fa, absol­wen­ta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Wydziału Grafiki w Katowicach. Wystawa doku­men­tu­je wyda­rze­nia festi­wa­lu „Bielska Zadymka Jazzowa”.

(wię­cej…)

11/05/2012

Nagrody w międzynarodowym konkursie nagrań na 132. Konwencji AES dla studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku

W dniach 26–29 kwiet­nia 2012 roku odby­ła się 132. Konwencja Audio Engineering Society, mię­dzy­na­ro­do­we­go sto­wa­rzy­sze­nia zrze­sza­ją­ce­go reali­za­to­rów, reży­se­rów i inży­nie­rów dźwię­ku. Tegoroczna kon­wen­cja odby­ła się w Budapeszcie, uczest­ni­czy­li w niej stu­den­ci w całe­go świa­ta w tym pol­scy stu­den­ci zrze­sze­ni w czte­rech sek­cjach stu­denc­kich AES w Polsce. (wię­cej…)

9/05/2012

JUWENALIA ARTYSTYCZNE MAJ 2012

11/05/2012 19:00

Juwenalia Artystyczne

Program i wyko­naw­cy:

 • Alexandre Guilmant – I Symfonia d-moll op. 42 cz. 1 Introduction et Allegro
  Jakub Stefek – orga­ny
 • Joachim Olkuśnik – Trzy baga­te­le na flet i har­fę
  Mariusz Moćko – flet, Viktoria Janowska – har­fa
 • Grażyna Bacewicz – II Sonata for­te­pia­no­waMaestoso, Largo, Vivo
  Justyna Lechman – for­te­pian
 • Ignacy Zalewski – Mateusz Śmigasiewicz – impro­wi­za­cje
 • Dymitr Szostakowicz – Sonata d-moll op. 40 cz. 1 i 2
  Zuzanna Stradowska — wio­lon­cze­la, Zuzanna Całka – for­te­pian
 • Johannes Brahms – Intermezzo nr 1, 2 op. 118
  Yumi Palleschi – for­te­pian
 • Adam Sołtys – Dwie pie­śni: Przejście, Przedwiośnie
  Gaetano Donizetti – Cavatina Noriny z ope­ry Don Pasquale
  Olga Siemieńczuk – sopran, Piotr Fidelus – for­te­pian
 • Juliusz Zarębski – Kwintet for­te­pia­no­wy g-moll cz. 1 Allegro, cz. 3 Scherzo
  Piotr Szafraniec — for­te­pian, Aleksandra Kwiatkowska – skrzyp­ce, Michał Piotrowski- skrzyp­ce, Olga Kowalczyk — altów­ka, Zuzanna Stradowska — wio­lon­cze­la

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Organizator: Samorząd Studentów UMFC, tel. 22 827 72 41 w. 316

8/05/2012

Wykład Profesora Grahama Wade na temat Andres Segovia — wielki gitarzysta XX wieku

Zakład Harfy, Gitary i Perkusji zapra­sza na wykład Profesora Grahama Wade (Wielka Brytania) na temat Andres Segovia — wiel­ki gita­rzy­sta XX wie­ku, któ­ry odbę­dzie się w śro­dę 9 maja 2012 r. o godzi­nie 11:15 w Sali Senatu UMFC.