KLAUDIUSZ BARAN & FRIENDS

18/05/2012

16 maja 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w ramach cyklu kon­cer­to­we­go „Środa na Okólniku” odbył się kon­cert zaty­tu­ło­wa­ny Klaudiusz Baran & Friends.
Na zapro­sze­nie Klaudiusza Barana w kon­cer­cie wzię­li udział soli­ści: Paweł Gusnar — sak­so­fon, Rafał Grząka  i Maciej Frąckiewicz — akor­de­on oraz zespół ROYAL STRING QUARTET i MACHINA DEL TANGO.
W pierw­szej czę­ści soli­ści wyko­na­li utwo­ry: A. Puszkarenki, A. Piazzolli, P. Iturralde i W. Kilara.
Po prze­rwie ROYAL STRING QUARTET wraz z Klaudiuszem Baranem wyko­na­li kom­po­zy­cje T. Lundquista Bewegungen i A. Piazzolli Oblivion, a MACHINA DEL TANGO przed­sta­wi­ła utwo­ry A. Piazzolli oraz pol­skich kom­po­zy­to­rów: F. Chopina, J. Petersburskiego i W. Szpilmana.
Na zakoń­cze­nie kon­cer­tu pro­rek­tor ds. arty­stycz­nych UMFC prof. Roman Lasocki wrę­czył prof. Klaudiuszowi Baranowi medal pamiąt­ko­wy z oka­zji 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Przekazał rów­nież sym­bo­licz­nie przy­szłe­mu pro­rek­to­ro­wi prof. Klaudiuszowi Baranowi kie­row­nic­two spra­wa­mi arty­stycz­ny­mi w uczel­ni w kaden­cji 2012–2016.

Program
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 22/05/2012