Archive for Kwiecień, 2012

27/04/2012

Uroczysty koncert dyplomantów

25 kwietnia 2012 r.
Sala Koncertowa UMFC

W Sali Koncertowej Fryderyka Chopina w ramach cyklu kon­cer­to­we­go „Środa na Okólniku” odbył się dorocz­ny kon­cert dyplo­man­tów naszej Uczelni. (wię­cej…)

27/04/2012

Uroczystość nadania sali nr 435 imienia Profesora Jerzego Jurka

W dniu 24 kwiet­nia 2012 roku odby­ła się w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina uro­czy­stość nada­nia sali nr 435 imie­nia Profesora Jerzego Jurka – wybit­ne­go akor­de­oni­sty i wie­lo­let­nie­go dzie­ka­na Wydziału Instrumentalnego. (wię­cej…)

24/04/2012

ELLA SUSMANEK zaprasza

23 kwietnia 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W Sali Koncertowej UMFC odbył się kon­cert Katedry Wokalistyki. Na zapro­sze­nie prof. Elli Susmanek wystą­pi­li: Aleksandra Chacińska — sopran, Izabela Kłosińska — sopran, Jerzy Knetig — tenor, Marcin Bronikowski — bary­ton, Tadeusz Gadzina — skrzyp­ce, Elżbieta Gajewska — flet, Kwartet Wilanów w skła­dzie: Tadeusz Gadzina, Paweł Łosakiewicz — skrzyp­ce, Ryszard Duź — altów­ka, Marian Wasiółka — wio­lon­cze­la. Koncert popro­wa­dził Ryszard Rembiszewski. (wię­cej…)

19/04/2012

Seminarium poświęcone działalności kompozytorskiej LUCJANA KASZYCKIEGO

27 kwietnia 2012 r., godz. 18:00
Audytorium im. K. Szymanowskiego

Pracownia Muzyki XX i XXI w. Katedry Kompozycji zapra­sza na semi­na­rium poświę­co­ne dzia­łal­no­ści kom­po­zy­tor­skiej Lucjana Kaszyckiego. (wię­cej…)

19/04/2012

JERZY STERCZYŃSKI i Jego Goście

18 kwietnia 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina odbył się kon­cer­ty zaty­tu­ło­wa­ny „Jerzy Sterczyński i Jego Goście”. (wię­cej…)

19/04/2012

BENJAMIN BRITTEN Sen nocy letniej *

12/06/2012 18:00

Wykonawcy:
Wokaliści — stu­den­ci Wydziału Wokalnego UMFC
Orkiestra Teatru Wielkiego — Opery Narodowej
Marta Kluczyńska — kie­row­nic­two muzycz­ne
Beata Redo-Dobber — reży­se­ri, sce­no­gra­fia, kostiu­my, cho­re­ogra­fia
Ryszard Karczykowski, Ella Susmanek — opie­ka wokalna/przygotowanie soli­stów
Małgorzata Szymańska, Ella Susmanek, Monika Kolasińska — kore­pe­ty­to­rzy soli­stów
Maciej Igielski, Marian Tarczyński — reży­se­ria świa­teł, pro­jek­cje
Maciej Igielski, Paweł Jasiński, Korneliusz Wieczorek — reali­za­cja oświe­tle­nia
Andrzej Wróblewski, Krzysztof Biernacki — obsłu­ga sce­ny
Marzenna Domagało — inspi­cjent, reży­se­ria świa­teł, pro­jek­cje
Szkoła Charakteryzacji i Wizażu — cha­rak­te­ry­za­cja
Elżbieta Tolak — nad­zór arty­stycz­ny nad cha­rak­te­ry­za­cją

Obsada:
OBERON alt męski: Grzegorz Hardej, Marcin Liweń
TYTANIA sopran: Sylwia Mazur, Aleksandra Świderek, Joanna Wydorska
PUK rola mówio­na: Jakub Józef Orliński
TEZEUSZ bas: Kamil Kaznowski, Tomasz Raff
HIPOLITA alt: Anna Fijałkowska, Ewa Thomas
LIZANDER tenor: Andrzej Marusiak, Maciej Ufniak
DEMETRIUSZ bary­ton: Tomasz Kumięga
HERMIA mez­zo­so­pran: Elwira Janasik. Jadwiga Niebelska
HELENA sopran: Aleksandra Orłowska, Anna Szostek
SPODEK bas-bary­ton: Marcin Wortmann
DUDA tenor: Paweł Cichoński, Zbigniew Malak
PIGWA bas: Paweł Czekała, Przemysław Szkodziński
ZDECHLAK bary­ton: Jakub Milewski, Adam Urbaniak
SPÓJ bas: Michał Dembiński
RYJEK tenor: Emil Ławecki
ELF I sopran: Magdalena Krysztoforska, Olga Siemieńczuk, Maria Stasiak
ELF II sopran: Karolina Ciwis, Anna Koźlakiewicz
ELF III sopran: Magdalena Czerwińska, Martyna Piwońska, Tatsiana Trayanouskaya
ELF IV sopran: Ju-Young Kim Monika Sasinowska

Teatr Wielki — Opera Narodowa
Sala Kameralna
Pl. Teatralny 1

Bilety dostęp­ne w kasach Opery Narodowej
tel. 22 826 50 19, 22 692 02 08

* Koncert stu­den­tów UMFC poza uczel­nią

Fotoreportaż z pró­by — część I

Fotoreportaż z pró­by — część II

19/04/2012

BENJAMIN BRITTEN Sen nocy letniej *

02/06/2012 18:00

Wykonawcy:
Wokaliści — stu­den­ci Wydziału Wokalnego UMFC
Orkiestra Teatru Wielkiego — Opery Narodowej
Marta Kluczyńska — kie­row­nic­two muzycz­ne
Beata Redo-Dobber — reży­se­ri, sce­no­gra­fia, kostiu­my, cho­re­ogra­fia
Ryszard Karczykowski, Ella Susmanek — opie­ka wokalna/przygotowanie soli­stów
Małgorzata Szymańska, Ella Susmanek, Monika Kolasińska — kore­pe­ty­to­rzy soli­stów
Maciej Igielski, Marian Tarczyński — reży­se­ria świa­teł, pro­jek­cje
Maciej Igielski, Paweł Jasiński, Korneliusz Wieczorek — reali­za­cja oświe­tle­nia
Andrzej Wróblewski, Krzysztof Biernacki — obsłu­ga sce­ny
Marzenna Domagało — inspi­cjent, reży­se­ria świa­teł, pro­jek­cje
Szkoła Charakteryzacji i Wizażu — cha­rak­te­ry­za­cja
Elżbieta Tolak — nad­zór arty­stycz­ny nad cha­rak­te­ry­za­cją

Obsada:
OBERON alt męski: Grzegorz Hardej, Marcin Liweń
TYTANIA sopran: Sylwia Mazur, Aleksandra Świderek, Joanna Wydorska
PUK rola mówio­na: Jakub Józef Orliński
TEZEUSZ bas: Kamil Kaznowski, Tomasz Raff
HIPOLITA alt: Anna Fijałkowska, Ewa Thomas
LIZANDER tenor: Andrzej Marusiak, Maciej Ufniak
DEMETRIUSZ bary­ton: Tomasz Kumięga
HERMIA mez­zo­so­pran: Elwira Janasik. Jadwiga Niebelska
HELENA sopran: Aleksandra Orłowska, Anna Szostek
SPODEK bas-bary­ton: Marcin Wortmann
DUDA tenor: Paweł Cichoński, Zbigniew Malak
PIGWA bas: Paweł Czekała, Przemysław Szkodziński
ZDECHLAK bary­ton: Jakub Milewski, Adam Urbaniak
SPÓJ bas: Michał Dembiński
RYJEK tenor: Emil Ławecki
ELF I sopran: Magdalena Krysztoforska, Olga Siemieńczuk, Maria Stasiak
ELF II sopran: Karolina Ciwis, Anna Koźlakiewicz
ELF III sopran: Magdalena Czerwińska, Martyna Piwońska, Tatsiana Trayanouskaya
ELF IV sopran: Ju-Young Kim Monika Sasinowska

Teatr Wielki — Opera Narodowa
Sala Kameralna
Pl. Teatralny 1

Bilety dostęp­ne w kasach Opery Narodowej
tel. 22 826 50 19, 22 692 02 08

* Koncert stu­den­tów UMFC poza uczel­nią

Fotoreportaż z pró­by — część I

Fotoreportaż z pró­by — część II

19/04/2012

BENJAMIN BRITTEN Sen nocy letniej *

30/05/2012 12:00

Wykonawcy:
Wokaliści — stu­den­ci Wydziału Wokalnego UMFC
Orkiestra Teatru Wielkiego — Opery Narodowej
Marta Kluczyńska — kie­row­nic­two muzycz­ne
Beata Redo-Dobber — reży­se­ri, sce­no­gra­fia, kostiu­my, cho­re­ogra­fia
Ryszard Karczykowski, Ella Susmanek — opie­ka wokalna/przygotowanie soli­stów
Małgorzata Szymańska, Ella Susmanek, Monika Kolasińska — kore­pe­ty­to­rzy soli­stów
Maciej Igielski, Marian Tarczyński — reży­se­ria świa­teł, pro­jek­cje
Maciej Igielski, Paweł Jasiński, Korneliusz Wieczorek — reali­za­cja oświe­tle­nia
Andrzej Wróblewski, Krzysztof Biernacki — obsłu­ga sce­ny
Marzenna Domagało — inspi­cjent, reży­se­ria świa­teł, pro­jek­cje
Szkoła Charakteryzacji i Wizażu — cha­rak­te­ry­za­cja
Elżbieta Tolak — nad­zór arty­stycz­ny nad cha­rak­te­ry­za­cją

Obsada:
OBERON alt męski: Grzegorz Hardej, Marcin Liweń
TYTANIA sopran: Sylwia Mazur, Aleksandra Świderek, Joanna Wydorska
PUK rola mówio­na: Jakub Józef Orliński
TEZEUSZ bas: Kamil Kaznowski, Tomasz Raff
HIPOLITA alt: Anna Fijałkowska, Ewa Thomas
LIZANDER tenor: Andrzej Marusiak, Maciej Ufniak
DEMETRIUSZ bary­ton: Tomasz Kumięga
HERMIA mez­zo­so­pran: Elwira Janasik. Jadwiga Niebelska
HELENA sopran: Aleksandra Orłowska, Anna Szostek
SPODEK bas-bary­ton: Marcin Wortmann
DUDA tenor: Paweł Cichoński, Zbigniew Malak
PIGWA bas: Paweł Czekała, Przemysław Szkodziński
ZDECHLAK bary­ton: Jakub Milewski, Adam Urbaniak
SPÓJ bas: Michał Dembiński
RYJEK tenor: Emil Ławecki
ELF I sopran: Magdalena Krysztoforska, Olga Siemieńczuk, Maria Stasiak
ELF II sopran: Karolina Ciwis, Anna Koźlakiewicz
ELF III sopran: Magdalena Czerwińska, Martyna Piwońska, Tatsiana Trayanouskaya
ELF IV sopran: Ju-Young Kim Monika Sasinowska

Teatr Wielki — Opera Narodowa
Sala Kameralna
Pl. Teatralny 1

Bilety dostęp­ne w kasach Opery Narodowej
tel. 22 826 50 19, 22 692 02 08

* Koncert stu­den­tów UMFC poza uczel­nią

Fotoreportaż z pró­by — część I

Fotoreportaż z pró­by — część II

19/04/2012

BENJAMIN BRITTEN Sen nocy letniej *

25/05/2012 18:00

Wykonawcy:
Wokaliści — stu­den­ci Wydziału Wokalnego UMFC
Orkiestra Teatru Wielkiego — Opery Narodowej
Marta Kluczyńska — kie­row­nic­two muzycz­ne
Beata Redo-Dobber — reży­se­ri, sce­no­gra­fia, kostiu­my, cho­re­ogra­fia
Ryszard Karczykowski, Ella Susmanek — opie­ka wokalna/przygotowanie soli­stów
Małgorzata Szymańska, Ella Susmanek, Monika Kolasińska — kore­pe­ty­to­rzy soli­stów
Maciej Igielski, Marian Tarczyński — reży­se­ria świa­teł, pro­jek­cje
Maciej Igielski, Paweł Jasiński, Korneliusz Wieczorek — reali­za­cja oświe­tle­nia
Andrzej Wróblewski, Krzysztof Biernacki — obsłu­ga sce­ny
Marzenna Domagało — inspi­cjent, reży­se­ria świa­teł, pro­jek­cje
Szkoła Charakteryzacji i Wizażu — cha­rak­te­ry­za­cja
Elżbieta Tolak — nad­zór arty­stycz­ny nad cha­rak­te­ry­za­cją

Obsada:
OBERON alt męski: Grzegorz Hardej, Marcin Liweń
TYTANIA sopran: Sylwia Mazur, Aleksandra Świderek, Joanna Wydorska
PUK rola mówio­na: Jakub Józef Orliński
TEZEUSZ bas: Kamil Kaznowski, Tomasz Raff
HIPOLITA alt: Anna Fijałkowska, Ewa Thomas
LIZANDER tenor: Andrzej Marusiak, Maciej Ufniak
DEMETRIUSZ bary­ton: Tomasz Kumięga
HERMIA mez­zo­so­pran: Elwira Janasik. Jadwiga Niebelska
HELENA sopran: Aleksandra Orłowska, Anna Szostek
SPODEK bas-bary­ton: Marcin Wortmann
DUDA tenor: Paweł Cichoński, Zbigniew Malak
PIGWA bas: Paweł Czekała, Przemysław Szkodziński
ZDECHLAK bary­ton: Jakub Milewski, Adam Urbaniak
SPÓJ bas: Michał Dembiński
RYJEK tenor: Emil Ławecki
ELF I sopran: Magdalena Krysztoforska, Olga Siemieńczuk, Maria Stasiak
ELF II sopran: Karolina Ciwis, Anna Koźlakiewicz
ELF III sopran: Magdalena Czerwińska, Martyna Piwońska, Tatsiana Trayanouskaya
ELF IV sopran: Ju-Young Kim Monika Sasinowska

Teatr Wielki — Opera Narodowa
Sala Kameralna
Pl. Teatralny 1

Bilety dostęp­ne w kasach Opery Narodowej
tel. 22 826 50 19, 22 692 02 08

* Koncert stu­den­tów UMFC poza uczel­nią

Fotoreportaż z pró­by — część I

Fotoreportaż z pró­by — część II

13/04/2012

Kurs mistrzowski prof. Alexandra Bondurianskiego — ODWOŁANY

17 kwietnia 2012 r.

Z powo­du cho­ro­by prof. Alexandra Bondurianskiego kurs jest odwo­ła­ny. (wię­cej…)