Zmarła Profesor Hanna Piliczowa

4/04/2012

Z żalem zawia­da­mia­my, że w dniu 1 kwiet­nia 2012 r. zmar­ła Profesor Hanna Piliczowa.

Nabożeństwo żałob­ne odbę­dzie się 18 kwiet­nia 2012 roku o godz. 12:00 w koście­le pw. św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Śp. Hanna Piliczowa

Urodziła się 13 grud­nia 1927 roku w Warszawie. Absolwentka szkół sto­łecz­nych, stu­dio­wa­ła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w latach 1960–1964, uzy­sku­jąc dyplom magi­stra sztu­ki opa­trzo­ny nume­rem 183, na ówcze­snym Wydziale Pedagogicznym, Sekcji A (dziś Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca).

Była przede wszyst­kim wspa­nia­łym i nad­zwy­czaj kom­pe­tent­nym nauczy­cie­lem muzy­ki. Z począt­ku współ­pra­co­wa­ła z Ministerstwem Kultury i Sztuki na sta­no­wi­sku Kierownika Referatu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą, potem uczy­ła dzie­ci i mło­dzież w war­szaw­skich szko­łach muzycz­nych, a tak­że w Studium Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego.

Z macie­rzy­stą Uczelnią zwią­za­ła się w 1966 roku. Prowadziła przed­mio­ty: umu­zy­kal­nie­nie i meto­dy­ka umu­zy­kal­nie­nia, czy­ta­nie par­ty­tur, kształ­ce­nie słu­chu, lite­ra­tu­rę szkol­ną. Była wie­lo­let­nim opie­ku­nem prak­tyk w zakre­sie wycho­wa­nia muzycz­ne­go a tak­że prak­tyk arty­stycz­nych w chó­rach i zespo­łach instru­men­tal­nych orga­ni­zo­wa­nych dla Wydziałów I i IV. Śp. Hanna Piliczowa pra­co­wa­ła w Uczelni z począt­ku jako nauczy­ciel aka­de­mic­ki (1966), uzy­sku­jąc kolej­ne stop­nie awan­su aka­de­mic­kie­go. W roku 1971 uzy­ska­ła etat wykła­dow­cy, w 1973 star­sze­go wykła­dow­cy, a w roku 1981 etat docen­ta kon­trak­to­we­go. W kaden­cji lat 1981–1984 zosta­ła wybra­na na sta­no­wi­sko Dziekana Wydziału Wychowania Muzycznego.

Doc. Antonina Wozaczyńska w swo­jej opi­nii doty­czą­cej sta­łe­go zatrud­nie­nia Hanny Piliczowej pisze: „…jest to nie­wąt­pli­wie uro­dzo­ny peda­gog, wybit­nie uta­len­to­wa­na spe­cja­list­ka w zakre­sie umu­zy­kal­nie­nia”. Prof. Stanisław Prószyński: „…mgr Hanna Piliczowa pra­cu­je w PWSM z wprost wyjąt­ko­wym odda­niem i rzad­ko spo­ty­ka­ną sumien­no­ścią”. Podobnego zda­nia był rów­nież wie­lo­let­ni Dziekan Wydziału Wychowania Muzycznego, prof. Antoni Szaliński.

Władając bie­gle języ­kiem nie­miec­kim, swo­je umie­jęt­no­ści dosko­na­li­ła uczest­ni­cząc w sym­po­zjach i kon­fe­ren­cjach zagra­nicz­nych: w USA, Austrii i na Węgrzech. Przedstawiała tam rów­nież pol­skie osią­gnię­cia w zakre­sie meto­dy­ki naucza­nia muzy­ki, wdra­ża­nia meto­dy Zoltana Kodalya, i in. Rezultatami tych kon­fe­ren­cji dzie­li­ła się zawsze ze stu­den­ta­mi.

Wynikiem Jej cen­nych prze­my­śleń i doświad­czeń peda­go­gicz­nych jest fun­da­men­tal­ny pod­ręcz­nik: „Nauka czy­ta­nia par­ty­tur — mate­ria­ły pomoc­ni­cze do wykła­dów i ćwi­czeń” (wyda­ny przez Wydawnictwo AMFC w 1981 roku, póź­niej wzno­wio­ny). Zasłużona dla Uczelni i kul­tu­ry naro­do­wej, była odzna­czo­na m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Ministerstwa Kultury i Oświaty Węgierskiej Republiki Ludowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Była tak­że wie­lo­krot­nie nagra­dza­na przez Ministra Kultury i Sztuki, a tak­że przez Rektora Uczelni. Z dniem 1 paź­dzier­ni­ka 1984 roku prze­szła na eme­ry­tu­rę. W roku 2010, Jubileuszu 200. Rocznicy powsta­nia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Hanna Piliczowa zosta­ła uho­no­ro­wa­na przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

Śp. Hanna Piliczowa była Pedagogiem nie­zwy­kle wyma­ga­ją­cym, dosko­na­le przy­go­to­wa­nym do zajęć, kom­pe­tent­nym, posia­da­ją­cym roz­le­głą wie­dzę o pro­wa­dzo­nych przez sie­bie przed­mio­tach. Była peda­go­giem kre­atyw­nym i nie­kon­wen­cjo­nal­nym, cze­go oso­bi­ście doświad­czy­łem jako stu­dent. Wzbudzała w nas należ­ny respekt, ale też podziw i sza­cu­nek. Jej oso­bo­wość, cechy takie jak dokład­ność, prze­ni­kli­wość sądów i talent orga­ni­za­cyj­ny, ale tak­że spra­wie­dli­wość i poczu­cie god­no­ści aka­de­mic­kiej, pozo­sta­ną w naszej pamię­ci na zawsze.

Warszawa, w kwiet­niu 2012 roku

Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej,
Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Prof. zw. Ryszard Zimak


ostatnia modyfikacja: 12/04/2012