XI Janowieckie Interpretacje Muzyki i Słowa im. Jakuba Walaska

2/04/2012

16–26 sierpnia 2012 r.
Janowiec

Janowieckie Interpretacje Muzyki i Słowa to dzie­się­cio­dnio­wy mię­dzy­na­ro­do­wy kurs inter­pre­ta­cji dla skrzyp­ków, alto­wio­li­stów, wio­lon­cze­li­stów, kon­tra­ba­si­stów, instru­men­ta­li­stów gra­ją­cych na instru­men­tach dętych, akor­de­oni­stów, gita­rzy­stów, śpie­wa­ków, zespo­łów kame­ral­nych i adep­tów sztu­ki aktor­skiej pro­wa­dzo­ny przez wybit­nych peda­go­gów z Polski, Europy i USA.

Kurs prze­zna­czo­ny jest dla uczniów szkół muzycz­nych II stop­nia, lice­ów muzycz­nych, stu­den­tów uczel­ni arty­stycz­nych, absol­wen­tów, miło­śni­ków teatru.

Szczegółowe infor­ma­cje


ostatnia modyfikacja: 16/01/2013