Archive for Kwiecień, 2012

12/04/2012

Jubileusz XV-lecia Muzyki Kościelnej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

25–26 maja 2012 r.

Szanowni Państwo!

Z wiel­ką rado­ścią pra­gnie­my zapro­sić Państwa do uczest­nic­twa w obcho­dach Jubileuszu XV-lecia Muzyki Kościelnej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, któ­re odbę­dą się w dniach 25–26 maja 2012 roku. (wię­cej…)

10/04/2012

Zmarł Kazimierz Piwkowski

Z żalem zawia­da­miam, że w dniu 3 kwiet­nia 2012 r. zmarł w wie­ku 87 lat Kazimierz Piwkowski. (wię­cej…)

4/04/2012

Zmarła Profesor Hanna Piliczowa

Z żalem zawia­da­mia­my, że w dniu 1 kwiet­nia 2012 r. zmar­ła Profesor Hanna Piliczowa. (wię­cej…)

3/04/2012

KONCERT SYMFONICZNY

28 marca 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W pro­gra­mie kon­cer­tu sym­fo­nicz­ne­go z cyklu „Środa na Okólniku” usły­sze­li­śmy Mszę c-moll KV 427 Wolfganga Amadeusza Mozarta i Te deum WAB 45 Antona Brucknera. (wię­cej…)

3/04/2012

Seminarium Muzyczne połączone z Kursem Interpretacyjnym

6–15 lipca 2012 r.
Białystok

Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów infor­mu­je o Seminarium Muzycznym połą­czo­nym z Kursem Interpretacyjnym, któ­re odbę­dzie się w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym UMFC w dniach 6–15 lip­ca br. Kurs for­te­pia­nu pro­wa­dzić będzie Bronisława Kawalla, kurs kla­we­sy­nu oraz reali­za­cję bas­so con­ti­nuo Alina Ratkowska. (wię­cej…)

2/04/2012

XI Janowieckie Interpretacje Muzyki i Słowa im. Jakuba Walaska

16–26 sierpnia 2012 r.
Janowiec

Janowieckie Interpretacje Muzyki i Słowa to dzie­się­cio­dnio­wy mię­dzy­na­ro­do­wy kurs inter­pre­ta­cji dla skrzyp­ków, alto­wio­li­stów, wio­lon­cze­li­stów, kon­tra­ba­si­stów, instru­men­ta­li­stów gra­ją­cych na instru­men­tach dętych, akor­de­oni­stów, gita­rzy­stów, śpie­wa­ków, zespo­łów kame­ral­nych i adep­tów sztu­ki aktor­skiej pro­wa­dzo­ny przez wybit­nych peda­go­gów z Polski, Europy i USA. (wię­cej…)