Kurs mistrzowski prof. Alexandra Bondurianskiego — ODWOŁANY

13/04/2012

17 kwietnia 2012 r.

Z powo­du cho­ro­by prof. Alexandra Bondurianskiego kurs jest odwo­ła­ny.

Katedra Kameralistyki Fortepianowej zapra­sza na otwar­ty Kurs mistrzow­ski w zakre­sie kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej wybit­ne­go arty­sty i peda­go­ga prof. Alexandra Bondurianskiego (Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie), któ­ry odbę­dzie się w dniu 17 kwiet­nia br. w godz.13:00 — 19:00 w Sali Operowej i w Sali im. H. Melcera UMFC.


ostatnia modyfikacja: 16/01/2013