Jubileusz XV-lecia Muzyki Kościelnej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

12/04/2012

25–26 maja 2012 r.

Szanowni Państwo!

Z wiel­ką rado­ścią pra­gnie­my zapro­sić Państwa do uczest­nic­twa w obcho­dach Jubileuszu XV-lecia Muzyki Kościelnej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, któ­re odbę­dą się w dniach 25–26 maja 2012 roku.

Z tej oka­zji posta­no­wi­li­śmy zor­ga­ni­zo­wać Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Jubileuszową Mszę Świętą dzięk­czyn­ną, Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne oraz serię kon­cer­tów z udzia­łem absol­wen­tów, stu­den­tów i peda­go­gów Zakładu Muzyki Kościelnej. Wydarzenia te będą mia­ły miej­sce w sie­dzi­bie UMFC oraz w licz­nych świą­ty­niach Warszawy: Bazylice Św. Krzyża – naszym koście­le para­fial­nym, Katedrze Polowej Wojska Polskiego, Kościele Św. Benona, Kościele Akademickim Św. Anny oraz w Kościele ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skim Świętej Trójcy.

Tematyka Sympozjum Naukowego poświę­co­na będzie zagad­nie­niom i aktu­al­nym pro­ble­mom muzy­ki sakral­nej w jej wie­lu wymia­rach – od śpie­wu gre­go­riań­skie­go, poprzez poli­fo­nię rene­san­su i baro­ku, twór­czość Chopina i Elsnera, aż do bliż­szej nam muzy­ki orga­no­wej – z krę­gu Archikatedry Warszawskiej.

W uro­czy­stej Liturgii Dziękczynnej oraz kon­cer­tach wezmą udział zespo­ły: Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Chór Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Schola Gregoriańska Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti oraz stu­den­ci, absol­wen­ci i wykła­dow­cy kie­run­ku Muzyka kościel­na.

Integralną czę­ścią Jubileuszu będą warsz­ta­ty muzycz­no-litur­gicz­ne zaty­tu­ło­wa­ne Wybrane pro­ble­my akom­pa­nia­men­tu orga­no­we­go do ewan­ge­lic­kich i kato­lic­kich pie­śni kościel­nych.

Jubileusz XV-lecia Muzyki Kościelnej na UMFC w Warszawie obję­li Patronatem Honorowym: JM Rektor UMFC – prof. Stanisław Moryto, Prorektor UMFC ds. nauki i Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku – ks. prof. dr Kazimierz Szymonik oraz Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC – Rektor-elekt – prof. zw. Ryszard Zimak.

Koszt uczest­nic­twa wyno­si 50 zł dla stu­den­tów spo­za UMFC, uczniów szkół muzycz­nych II stop­nia, słu­cha­czy insty­tu­tów i stu­diów dla orga­ni­stów oraz 100 zł dla pozo­sta­łych osób.

Serdecznie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w naszym Jubileuszu!

 

ks. prof. dr Kazimierz Szymonik, Kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej UMFC, Kierownik arty­stycz­ny i mery­to­rycz­ny Jubileuszu
ad. dr Michał Sławecki, Kierownik mery­to­rycz­ny Sympozjum Naukowego, Kierownik orga­ni­za­cyj­ny

Szczegóły orga­ni­za­cyj­ne
Karta zgło­sze­nia
Program
Plakat


ostatnia modyfikacja: 13/04/2012