Archive for Marzec, 2012

30/03/2012

Koncert Jubileuszowy Profesor Urszuli Mazurek — HARFA SOLO I W ZESPOLE

18 marca 2012 r.

W nie­dzielę 18 mar­ca 2012 roku o godz.17:00 na Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie odbył się uro­czy­sty Kon­cert Jubi­le­uszowy poświę­cony wybit­nej har­fi­stce i peda­go­gowi – Pro­fe­sor Urszuli Mazu­rek z oka­zji 50-lecia pra­cy arty­stycz­nej i peda­go­gicz­nej. (wię­cej…)

23/03/2012

Recital skrzypcowy w hołdzie Profesor Jadwidze Kaliszewskiej

21 marca 2012 r.

W Sali Koncertowej Fryderyka Chopina odbył się kon­cert poświę­co­ny pamię­ci Profesor Jadwidze Kaliszewskiej. W reci­ta­lu wystą­pi­li Szymon Krzeszowiec — skrzyp­ce i Wojciech Świtała — for­te­pian. Artyści wyko­na­li utwo­ry: Schumanna, Schuberta, Ravela. (wię­cej…)

23/03/2012

Koncert „Modlitwa o pokój”

29 marca 2012 r., godz. 19:00

Serdecznie zapra­sza­my na kon­cert japoń­skie­go chó­ru Youth Chorus of Japanese Universities, któ­ry odbę­dzie się w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w dniu 29 mar­ca br., o godz. 19:00, wstęp wol­ny. (wię­cej…)

23/03/2012

KONCERT „Modlitwa o pokój”

29/03/2012 19:00

Koncert poświęcony ofiarom ataku nuklearnego na Hiroszimę

Wykonawcy: chó­ru Youth Chorus of Japanese Universities pod dyrek­cją Ko Matsushita, Keishi Ito oraz Haruhiko Numamaru

W pro­gra­mie: utwo­ry na chór mie­sza­ny współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów japoń­skich

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Organizator: Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej
tel. 22 827 83 08

Plakat

21/03/2012

HENRY PURCELL — BURZA

19 marca 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Katedra Wokalistyki UMFC zapre­zen­to­wa­ła wysta­wie­nie pół­sce­nicz­ne Burzy Henry’ego Purcella , we współ­pra­cy z Instytutem Opery war­szaw­skich uczel­ni arty­stycz­nych. (wię­cej…)

20/03/2012

Konferencja „Kameralistyka w kształceniu pianistów — status quo i perspektywy”

24 marca 2012 r., godz. 12:00 — 17:00
Sala Senatu UMFC

Katedra Kameralistyki Fortepianowej infor­mu­je o Konferencji, któ­ra odbę­dzie się w dniu 24 mar­ca br. w godzi­nach 12:00 – 17:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2. (wię­cej…)

20/03/2012

Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Pieśni dla śpiewaków i pianistów — II edycja

Katedra Kameralistyki Fortepianowej ogła­sza nabór na II edy­cję Podyplomowego Studium Pieśni dla śpie­wa­ków i pia­ni­stów.
Szczegółowe infor­ma­cje (pdf)
14/03/2012

Informacja Komisji ds. dofinansowania na prowadzenie badań naukowych, służących rozwojowi młodych naukowców

Dnia 9 mar­ca 2012 r. Komisja do spraw przy­zna­wa­nia dofi­nan­so­wa­nia na  pro­wa­dze­nie badań nauko­wych lub prac roz­wo­jo­wych oraz zadań z nimi zwią­za­nych, słu­żą­cych roz­wo­jo­wi mło­dych naukow­ców oraz uczest­ni­ków stu­diów dok­to­ranc­kich roz­pa­trzy­ła zło­żo­ne wnio­ski. (wię­cej…)

9/03/2012

EUNHO CHANG
— koncert kompozytorski

10/05/2012 19:00

Wykonawcy: Sunyoon Won — skrzyp­ce, Łucja Szblewska — sopran, Adam Kręgielewski — wio­lon­cze­la, Ewa Liebchen — flet, Dariusz Przybylski — orga­ny

Program:

  • Sanjo nr 1 na skrzyp­ce solo
  • Sanjo nr 6 na sopran solo
  • Sanjo nr 3-b na wio­lon­cze­lę solo
  • Sanjo nr 4 na flet solo
  • Sanjo nr 5 na orga­ny solo

Organizator: Katedra Kompozycji

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Plakat

8/03/2012

Koncert symfoniczny z cyklu „Środa na Okólniku”

7 marca 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W Sali Koncertowej Fryderyka Chopina odbył się uro­czy­sty kon­cert z oka­zji 20. rocz­ni­cy usta­no­wie­nia sto­sun­ków dyplo­ma­tycz­nych pomię­dzy Rzeczpospolitą Polską a Kazachstanem, pod hono­ro­wym patro­na­tem Jego Magnificencji Rektora Profesora Stanisława Moryto i Jego Ekscelencji Ambasadora Kazachstanu Alekseja Wołkowa. (wię­cej…)