Współpraca między Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, Uniwersytetem w Sewilli i Consérvatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla

2/03/2012

W lutym 2012 r. w Sewilli prze­by­wał pro­rek­tor ds. dydak­ty­ki UMFC prof. Ryszard Cieśla, któ­ry fina­li­zo­wał trój­stron­ną umo­wę mię­dzy Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a Uniwersytetem w Sewilli oraz Consérvatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla (Hiszpania), w myśl któ­rej, w roku aka­de­mic­kim 2012/2013, roz­pocz­nie się ści­sła współ­pra­ca mię­dzy tymi ośrod­ka­mi.

W chwi­li obec­nej, w Sewilli kształ­ci się muzy­ków na pozio­mie stu­diów pierw­sze­go stop­nia. Dzięki współ­pra­cy pole­ga­ją­cej na wymia­nie wykła­dow­ców, stu­den­tów, mate­ria­łów źró­dło­wych, a tak­że pomo­cy tech­nicz­nej, w Sewilli moż­li­we będzie kształ­ce­nie muzycz­ne na pozio­mie magi­ster­skim.
Jednym z efek­tów tej umo­wy jest powsta­nie Orkiestry Symfonicznej, o cha­rak­te­rze arty­stycz­no-aka­de­mic­kim. W ramach tego pro­jek­tu arty­stycz­ne­go odby­ły się już kon­cer­ty, w któ­rych uczest­ni­czy­li arty­ści zwią­za­ni z UMFC:

W pro­jek­cie zapla­no­wa­no jesz­cze:

Dyrektor orkie­stry Juan García Rodríguez w wywia­dach pra­so­wych szcze­gól­ny nacisk kła­dzie na fakt, że poro­zu­mie­nie z UMFC, umoż­li­wi obec­ność w Sewilli wiel­kich inter­pre­ta­to­rów i nauczy­cie­li. Podkreśla rów­nież zasłu­gi Joanny Krasuskiej-Motulewicz przy orga­ni­zo­wa­niu nowe­go kie­run­ku stu­diów magi­ster­skich ze spe­cja­li­za­cją muzy­ka. Joanna Krasuska-Motulewicz była pierw­szą artyst­ką zagra­nicz­ną zapro­szo­ną do wystę­pów na inau­gu­ra­cyj­nym kon­cer­cie z Orquesta Sinfónica Conjunta pod dyr. Juana Garcíi Rodrígueza. Dyrektor Rodríguez ujaw­nił rów­nież pla­ny oraz przy­pusz­czal­ny ter­min wysta­wie­nia wspól­nie z UMFC ope­ry Cosí fan tut­te W.A. Mozarta (praw­do­po­dob­nie jesień 2012 r.). Dziękujemy za pomoc przy opra­co­wy­wa­niu powyż­szych mate­ria­łów rad­cy ds. edu­ka­cji Ambasady Hiszpanii w Polsce Nurii Domínguez de Mora.
Informacja Biura Promocji i Współpracy Zagranicznej UMFC.


ostatnia modyfikacja: 02/03/2012