Recital skrzypcowy w hołdzie Profesor Jadwidze Kaliszewskiej

23/03/2012

21 marca 2012 r.

W Sali Koncertowej Fryderyka Chopina odbył się kon­cert poświę­co­ny pamię­ci Profesor Jadwidze Kaliszewskiej. W reci­ta­lu wystą­pi­li Szymon Krzeszowiec — skrzyp­ce i Wojciech Świtała — for­te­pian. Artyści wyko­na­li utwo­ry: Schumanna, Schuberta, Ravela.

Wspomnienie prof. Romana Lasockiego

W ubie­głym tygo­dniu śro­do­wi­sko pol­skich arty­stów muzy­ków zelek­try­zo­wa­ła wieść tra­gicz­na — zmar­ła Profesor Jadwiga Kaliszewska.

Wydaje się to nie­sły­cha­ne, iż ode­szła od nas Artystka tak wszech­stron­na i peł­na dyna­mi­zmu, Osoba, któ­ra pro­mie­nio­wa­ła ożyw­czą aurą, inspi­ru­jąc oto­cze­nie do mak­sy­mal­nych wysił­ków na rzecz upra­wia­nia Sztuki. Była zna­ko­mi­tą skrzy­pacz­ką, wyko­naw­czy­nią, a czę­sto pierw­szym wyko­naw­cą wie­lu wspa­nia­łych dzieł. Złotymi zgło­ska­mi w dzie­jach kul­tu­ry pol­skiej zapi­sa­ła się jed­nak przede wszyst­kim jako wybit­ny, twór­czy Pedagog, wycho­waw­ca kil­ku poko­leń wio­li­ni­stycz­nych zna­ko­mi­to­ści. Także my, jej przy­ja­cie­le, zawdzię­cza­my Jej nie­skoń­cze­nie wie­le. Budząca podziw eru­dy­cja połą­czo­na z pasją i wyjąt­ko­wym talen­tem w prze­ka­zy­wa­niu naj­bar­dziej zawi­łych taj­ni­ków muzycz­ne­go odtwór­stwa pozwa­la­ją na okre­śle­nie Profesor Kaliszewskiej jako jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych peda­go­gów gry skrzyp­co­wej naszych cza­sów.

We wdzięcz­nej pamię­ci zacho­wam set­ki godzin nie­zwy­kle inte­re­su­ją­cych, roz­wi­ja­ją­cych roz­mów, przede wszyst­kim na tema­ty zwią­za­ne z upra­wia­niem Jej umi­ło­wa­nej dzie­dzi­ny Muzyki, lecz tak­że na wszel­kie inne, zwią­za­ne z życiem i sztu­ką, a tak­że sztu­ką życia.

Dzisiejszy kon­cert pra­gnie­my poświę­cić pamię­ci tej wiel­kiej pol­skiej Artystki i Pedagoga, chcąc w jedy­ny moż­li­wy dla ludzi sztu­ki spo­sób oka­zać hołd Wielkiej Postaci i Jej impo­nu­ją­ce­mu dorob­ko­wi.

Prof. Roman Lasocki
I Zastępca Rektora UMFC

Program
Fotoreportaż


ostatnia modyfikacja: 23/03/2012