Archive for Marzec, 2012

2/03/2012

Współpraca między Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, Uniwersytetem w Sewilli i Consérvatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla

W lutym 2012 r. w Sewilli prze­by­wał pro­rek­tor ds. dydak­ty­ki UMFC prof. Ryszard Cieśla, któ­ry fina­li­zo­wał trój­stron­ną umo­wę mię­dzy Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a Uniwersytetem w Sewilli oraz Consérvatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla (Hiszpania), w myśl któ­rej, w roku aka­de­mic­kim 2012/2013, roz­pocz­nie się ści­sła współ­pra­ca mię­dzy tymi ośrod­ka­mi. (wię­cej…)

1/03/2012

Recital skrzypcowy KAJA DANCZOWSKA i JUSTYNA DANCZOWSKA

29 lutego 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W cyklu „Środa na Okólniku” w Sali Koncertowej UMFC wystą­pi­ła wybit­na skrzy­pacz­ka Kaja Danczowska, któ­rej przy for­te­pia­nie towa­rzy­szy­ła Justyna Danczowska. (wię­cej…)