Konferencja „Kameralistyka w kształceniu pianistów — status quo i perspektywy”

20/03/2012

24 marca 2012 r., godz. 12:00 — 17:00
Sala Senatu UMFC

Katedra Kameralistyki Fortepianowej infor­mu­je o Konferencji, któ­ra odbę­dzie się w dniu 24 mar­ca br. w godzi­nach 12:00 – 17:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2.

Tematem spo­tka­nia jest: „Kameralistyka w kształ­ce­niu pia­ni­stów – sta­tus quo i per­spek­ty­wy”, a w szcze­gól­no­ści nastę­pu­ją­ce tema­ty:

Zapytania pro­si­my kie­ro­wać na adres: kborucinska@gmail.com,  tel. 608 30 44 60


ostatnia modyfikacja: 16/01/2013