Koncert Jubileuszowy Profesor Urszuli Mazurek — HARFA SOLO I W ZESPOLE

30/03/2012

18 marca 2012 r.

W nie­dzielę 18 mar­ca 2012 roku o godz.17:00 na Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie odbył się uro­czy­sty Kon­cert Jubi­le­uszowy poświę­cony wybit­nej har­fi­stce i peda­go­gowi – Pro­fe­sor Urszuli Mazu­rek z oka­zji 50-lecia pra­cy arty­stycz­nej i peda­go­gicz­nej.

W kon­cer­cie tym bra­ły udział stu­dentki i absol­wentki Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina oraz Aka­de­mii Muzycz­nej w Łodzi, w któ­rych prof. Urszula Mazu­rek pro­wa­dzi kla­sę har­fy.

Program kon­cer­tu
Omówienie

 


ostatnia modyfikacja: 30/03/2012