Informacja Komisji ds. dofinansowania na prowadzenie badań naukowych, służących rozwojowi młodych naukowców

14/03/2012

Dnia 9 mar­ca 2012 r. Komisja do spraw przy­zna­wa­nia dofi­nan­so­wa­nia na  pro­wa­dze­nie badań nauko­wych lub prac roz­wo­jo­wych oraz zadań z nimi zwią­za­nych, słu­żą­cych roz­wo­jo­wi mło­dych naukow­ców oraz uczest­ni­ków stu­diów dok­to­ranc­kich roz­pa­trzy­ła zło­żo­ne wnio­ski.

Szczegółowe infor­ma­cje zawar­te są w pro­to­ko­le. Wnioskodawcy pro­sze­ni są o kon­takt z Działem Nauki i Wydawnictw — pokój 408, tel. (0 22) 827 72 41 w. 345, nauka@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 14/03/2012