HENRY PURCELL — BURZA

21/03/2012

19 marca 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Katedra Wokalistyki UMFC zapre­zen­to­wa­ła wysta­wie­nie pół­sce­nicz­ne Burzy Henry’ego Purcella , we współ­pra­cy z Instytutem Opery war­szaw­skich uczel­ni arty­stycz­nych.
Wyko­nawcami byli: soli­ści-stu­­den­ci Wydziału Wokalnego naszej Uczelni, Zespół Instru­men­talny UMFC.
Kie­row­nic­two muzycz­ne: Lilianna Sta­warz , opie­ka reży­ser­ska: Ryszard Peryt, przy­go­to­wa­nie soli­stów: Anna Radziejewska, sce­no­gra­fia: Paulina Rzeszowska, Katarzyna Szczurowska, cho­re­ogra­fia: Julita Wojewódzka, nad­zór arty­stycz­ny nad cha­rak­te­ry­za­cją: Elżbieta Tolak.

Wykonawcy
Streszczenie
Fotoreportaż

 

 


ostatnia modyfikacja: 22/03/2012