I Ogólnopolski Konkurs Duetów z Fortepianem

8/02/2012

1–7 lutego 2012 r.

Katedra Kameralistyki Fortepianowej UMFC orga­ni­zu­je I Ogólnopolski Konkurs Duetów z Fortepianem (dowol­ny instru­ment z for­te­pia­nem oraz głos z for­te­pia­nem), do któ­re­go zapra­sza stu­den­tów, mło­dych muzy­ków oraz uczniów śred­nich szkół muzycz­nych.

Laureaci kon­kur­su
Regulamin
Jury
Kalendarium
Lista uczest­ni­ków
Plan prze­słu­chań I eta­pu

Audiowizualna reje­stra­cja kon­kur­su odbę­dzie się we współ­pra­cy z Międzyuczelnianą Specjalnością Multimedialną – pro­jek­tem współ­fi­nan­so­wa­nym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pro­gra­mu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


ostatnia modyfikacja: 21/07/2017