Zmarła Profesor Regina Smendzianka

16/09/2011

Z żalem zawia­da­miam, że w dniu 14 wrze­śnia 2011 r. zmar­ła po dłu­giej i bole­snej cho­ro­bie

Profesor Regina Smendzianka

Wybitna pia­nist­ka świa­to­wej sła­wy, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w latach 1972–1973, dok­tor hono­ris cau­sa Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

Profesor, lau­re­at­ka IV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, a póź­niej wie­lo­krot­nie juror kolej­nych edy­cji tych kon­kur­sów, tak­że kon­kur­su im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, czy kon­kur­sów w Salerno, Tokio i Bydgoszczy. Począwszy od debiu­tu w mar­cu 1947 roku wystę­po­wa­ła na reci­ta­lach, kon­cer­to­wa­ła jako solist­ka z naj­słyn­niej­szy­mi orkie­stra­mi (w tym tour­née arty­stycz­ne z Filharmonią Narodową czy WOSPR), we wszyst­kich waż­nych salach kon­cer­to­wych Polski, w nie­mal wszyst­kich kra­jach Europy, a tak­że w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Meksyku, Ameryce Południowej, w byłym ZSRR, Japonii, Chinach, Mongolii, Iranie i in.
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (poprzed­nicz­ki dzi­siej­sze­go Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina) w latach 1972–1973, dok­tor hono­ris cau­sa Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (2002), „Honorowy Profesor AMFC” (1997), pro­pa­ga­tor­ka pol­skiej muzy­ki pia­ni­stycz­nej (Chopin, Paderewski, Szymanowski, Szymanowska, Ogiński, Lessel, Janiewicz, Moniuszko, Malawski, Bacewicz, Łuciuk), tak­że w publi­ka­cjach (jako edy­tor), na pre­lek­cjach i wykła­dach, nagra­ła sze­reg płyt LP oraz CD, autor­ka i reali­za­tor­ka pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, orga­ni­za­tor­ka kon­cer­tów w sank­tu­arium pw. św. Andrzeja Boboli, wybit­ny peda­gog, z war­szaw­ską uczel­nią zwią­za­na od 1966 roku. Wykształciła łącz­nie 77 pia­ni­stów, tak na stu­diach magi­ster­skich (35), jak i stu­diach pody­plo­mo­wych (42), zarów­no Polaków (30) jak i obco­kra­jow­ców (47), w tym wie­lu lau­re­atów kon­kur­sów mię­dzy­na­ro­do­wych, a tak­że pia­ni­stów mają­cych dzi­siaj tytu­ły pro­fe­so­rów, zało­ży­ciel­ka „Fundacji Reginy Smendzianki”, wspie­ra­ją­cej mło­dych pia­ni­stów.
Sześciokrotna lau­re­at­ka nagród Ministra Kultury i Sztuki, Złotego Odznaczenia „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odzna­czo­na m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Dla pol­skie­go śro­do­wi­ska arty­stycz­ne­go jest to nie­po­we­to­wa­na stra­ta, ode­szła od nas zna­ko­mi­ta artyst­ka, wspa­nia­ły peda­gog, nauko­wiec i popu­la­ry­za­tor­ka pol­skiej twór­czo­ści muzycz­nej.

Rodzinie, Bliskim, Wychowankom, Przyjaciołom i Współpracownikom skła­dam naj­ser­decz­niej­sze wyra­zy współ­czu­cia

Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

 

Uroczystości pogrze­bo­we roz­pocz­ną się Mszą św. w ponie­dzia­łek, 10 paź­dzier­ni­ka 2011 r. o godzi­nie 12:00, w koście­le pw. Św. Krzyża w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, a pogrzeb bez­po­śred­nio póź­niej w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

 


ostatnia modyfikacja: 05/10/2011