Zmarła Profesor Regina Smendzianka

16/09/2011

Z żalem zawia­da­miam, że w dniu 14 wrze­śnia 2011 r. zmarła po dłu­giej i bole­snej chorobie

Profesor Regina Smendzianka

Wybitna pia­nistka świa­to­wej sławy, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w latach 1972–1973, dok­tor hono­ris causa Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

Profesor, lau­re­atka IV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, a póź­niej wie­lo­krot­nie juror kolej­nych edy­cji tych kon­kur­sów, także kon­kursu im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, czy kon­kur­sów w Salerno, Tokio i Bydgoszczy. Począwszy od debiutu w marcu 1947 roku wystę­po­wała na reci­ta­lach, kon­cer­to­wała jako solistka z naj­słyn­niej­szymi orkie­strami (w tym tour­née arty­styczne z Filharmonią Narodową czy WOSPR), we wszyst­kich waż­nych salach kon­cer­to­wych Polski, w nie­mal wszyst­kich kra­jach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Meksyku, Ameryce Południowej, w byłym ZSRR, Japonii, Chinach, Mongolii, Iranie i in.
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (poprzed­niczki dzi­siej­szego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina) w latach 1972–1973, dok­tor hono­ris causa Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (2002), „Honorowy Profesor AMFC” (1997), pro­pa­ga­torka pol­skiej muzyki pia­ni­stycz­nej (Chopin, Paderewski, Szymanowski, Szymanowska, Ogiński, Lessel, Janiewicz, Moniuszko, Malawski, Bacewicz, Łuciuk), także w publi­ka­cjach (jako edy­tor), na pre­lek­cjach i wykła­dach, nagrała sze­reg płyt LP oraz CD, autorka i reali­za­torka pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, orga­ni­za­torka kon­cer­tów w sank­tu­arium pw. św. Andrzeja Boboli, wybitny peda­gog, z war­szaw­ską uczel­nią zwią­zana od 1966 roku. Wykształciła łącz­nie 77 pia­ni­stów, tak na stu­diach magi­ster­skich (35), jak i stu­diach pody­plo­mo­wych (42), zarówno Polaków (30) jak i obco­kra­jow­ców (47), w tym wielu lau­re­atów kon­kur­sów mię­dzy­na­ro­do­wych, a także pia­ni­stów mają­cych dzi­siaj tytuły pro­fe­so­rów, zało­ży­cielka „Fundacji Reginy Smendzianki”, wspie­ra­ją­cej mło­dych pia­ni­stów.
Sześciokrotna lau­re­atka nagród Ministra Kultury i Sztuki, Złotego Odznaczenia „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odzna­czona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Dla pol­skiego śro­do­wi­ska arty­stycz­nego jest to nie­po­we­to­wana strata, ode­szła od nas zna­ko­mita artystka, wspa­niały peda­gog, nauko­wiec i popu­la­ry­za­torka pol­skiej twór­czo­ści muzycznej.

Rodzinie, Bliskim, Wychowankom, Przyjaciołom i Współpracownikom skła­dam naj­ser­decz­niej­sze wyrazy współczucia

Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

 

Uroczystości pogrze­bowe roz­poczną się Mszą św. w ponie­dzia­łek, 10 paź­dzier­nika 2011 r. o godzi­nie 12:00, w kościele pw. Św. Krzyża w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, a pogrzeb bez­po­śred­nio póź­niej w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

 


ostatnia modyfikacja: 05/10/2011