Zmarł Profesor Jerzy Jurek

15/09/2011

Z żalem zawia­da­miam, że w dniu 14 wrze­śnia 2011 r. zmarł nie­spo­dzie­wa­nie w wie­ku 66 lat

Profesor Jerzy Jurek

dzie­kan Wydziału Instrumentalnego w latach 1999–2005 i ponow­nie od 2008 roku, pro­dzie­kan tego wydzia­łu w latach 1991–1996 oraz 2005–2008.

Od 1992 roku pro­fe­sor naszej Uczelni, a w latach 1995–2004 tak­że pro­fe­sor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, wybit­ny instru­men­ta­li­sta, lau­re­at mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych, nauczy­ciel wie­lu poko­leń uta­len­to­wa­nych muzy­ków pol­skich, wyróż­nia­ny wie­lo­krot­nie wyso­ki­mi odzna­cze­nia­mi pań­stwo­wy­mi – w tym tak­że w roku 2011 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – licz­ny­mi nagro­da­mi Ministra Kultury, Rektora naszej Uczelni, juror mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych, dzia­łacz spo­łecz­ne­go ruchu kul­tu­ral­ne­go.
W zmar­łym utra­ci­li­śmy zna­ko­mi­te­go arty­stę i peda­go­ga, odda­ne­go pol­skiej kul­tu­rze muzycz­nej.

Rodzinie, Bliskim, Wychowankom, Przyjaciołom i Współpracownikom skła­dam naj­ser­decz­niej­sze wyra­zy współ­czu­cia

Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

 


ostatnia modyfikacja: 29/09/2011