Wyniki Konkursu Kompozytorskiego im. Wandy Landowskiej

24/05/2010

Dnia 23 maja 2010 r.  Jury Konkursu Kompozytorskiego im. Wandy Landowskiej pod­jęło decy­zję o przy­zna­niu nagród i wyróżnień.

Jury kon­kursu w składzie:

przy­znało nastę­pu­jące nagrody i wyróżnienia:

I Nagrodę (4000 PLN) za utwór: KLAWITIUDA, otrzy­mał Bartosz Kowalski
II Nagrodę ex aequo (2000 PLN) za utwór: ACTION CEMBALO, otrzy­mał Marcin Łuka­szew­ski
II Nagrodę ex aequo (2000 PLN) za utwór: La riña, otrzy­mał Filip Pinczewski
III Nagrody nie przy­znano
Wyróżnienie (500 PLN) za utwór: [Toccata], otrzy­mał Krzysztof Kozłowski
Wyróżnienie (500 PLN) za utwór: Engram, otrzy­mał Marcin Łopacki
Wyróżnienie (500 PLN) za utwór: KATAR(Z)YNKA W. PANDORZE, otrzy­mał Jakub Polaczyk

Gratulujemy!

PODZIĘKOWANIE
Organizatorzy i człon­ko­wie Jury Konkursu Kompozytorskiego im. Wandy Landowskiej, koor­dy­no­wa­nego przez Katedrę Kompozycji oraz Katedrę Organów i Klawesynu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie skła­dają podzię­ko­wa­nie Panu dr George E. Assousa pre­ze­sowi i dyrek­to­rowi firmy Multi-Technologies Group z Londynu za przy­ję­cie funk­cji głów­nego spon­sora tej pre­sti­żo­wej imprezy. Dzięki temu wspar­ciu finan­so­wemu można było zre­ali­zo­wać kon­kurs upa­mięt­nia­jący postać wybit­nej pol­skiej kla­we­sy­nistki – Wandy Landowskiej.

 


ostatnia modyfikacja: 09/07/2014