Wyniki Konkursu Kompozytorskiego im. Wandy Landowskiej

24/05/2010

Dnia 23 maja 2010 r.  Jury Konkursu Kompozytorskiego im. Wandy Landowskiej pod­ję­ło decy­zję o przy­zna­niu nagród i wyróż­nień.

Jury kon­kur­su w skła­dzie:

przy­zna­ło nastę­pu­ją­ce nagro­dy i wyróż­nie­nia:

I Nagrodę (4000 PLN) za utwór: KLAWITIUDA, otrzy­mał Bartosz Kowalski
II Nagrodę ex aequo (2000 PLN) za utwór: ACTION CEMBALO, otrzy­mał Marcin Łukaszewski
II Nagrodę ex aequo (2000 PLN) za utwór: La riña, otrzy­mał Filip Pinczewski
III Nagrody nie przy­zna­no
Wyróżnienie (500 PLN) za utwór: [Toccata], otrzy­mał Krzysztof Kozłowski
Wyróżnienie (500 PLN) za utwór: Engram, otrzy­mał Marcin Łopacki
Wyróżnienie (500 PLN) za utwór: KATAR(Z)YNKA W. PANDORZE, otrzy­mał Jakub Polaczyk

Gratulujemy!

PODZIĘKOWANIE
Organizatorzy i człon­ko­wie Jury Konkursu Kompozytorskiego im. Wandy Landowskiej, koor­dy­no­wa­ne­go przez Katedrę Kompozycji oraz Katedrę Organów i Klawesynu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie skła­da­ją podzię­ko­wa­nie Panu dr George E. Assousa pre­ze­so­wi i dyrek­to­ro­wi fir­my Multi-Technologies Group z Londynu za przy­ję­cie funk­cji głów­ne­go spon­so­ra tej pre­sti­żo­wej impre­zy. Dzięki temu wspar­ciu finan­so­we­mu moż­na było zre­ali­zo­wać kon­kurs upa­mięt­nia­ją­cy postać wybit­nej pol­skiej kla­we­sy­nist­ki – Wandy Landowskiej.

 


ostatnia modyfikacja: 09/07/2014