Concert Season 2017/2018 - February 2018

CONCERT OF PREMIERE PERFORMANCES
Mikołaj Majkusiak, Dariusz Przybylski, Katarzyna Szwed, Ignacy Zalewski

18/02/2018 5:00 pm

Concert given by New Music Course

Per­form­ers:

  • # Ensem­ble: Ania Kar­pow­icz — flute, pic­co­lo flute, Adam Eljasińs­ki — clar­inet, Oli­wier Andruszczenko — bass clar­inet, Woj­ciech Psiuk — sax­o­phones, Paweł Janas — accor­dion, Leszek Lorent — per­cus­sion, Dar­iusz Przy­byl­s­ki — Ham­mond organ, Krzysztof Kozłows­ki — piano, Woj­ciech Błaże­jczyk — elec­tric gui­tar, Mar­ta Grzywacz — vocal, Kami­la Wąsik-Jani­ak — vio­lin, Mar­ta Piórkows­ka — vio­lin, Alek­san­dra Demows­ka-Made­js­ka — vio­la, Dominik Pło­cińs­ki — cel­lo, Igna­cy Zalews­ki — con­duc­tor
  • Joan­na Freszel — sopra­no
  • BRZEZINA-KOTZ DUO: Łukasz Brzez­i­na — accor­dion, Celi­na Kotz — vio­lin

Pro­gramme: Mikołaj Majku­si­ak, Katarzy­na Szwed, Dar­iusz Przy­byl­s­ki, Igna­cy Zalews­ki

Artis­tic super­vi­sion: ad. dr hab. Leszek Lorent

Con­cert Hall
Free admis­sion cards

Poster
Pho­to